Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1295

Název projektu:

Analýza ekonomických výsledků vybraných výrobních zaměření podniků ekologického zemědělství ve srovnání s podniky konvenčního zemědělství (Kostlivý)

Odpovědný řešitel:

Ing. Dr. Kostlivý Vladimír

Cíl projektu:

Posouzení ekonomické dimenze trvalé udržitelnosti hospodaření vybraných skupin ekologických a konvenčních podniků nejvýznamnějších výrobních zaměření pro období 2011-2014.

Abstrakt:

Hlavní cíl:

Posouzení ekonomické dimenze trvalé udržitelnosti hospodaření vybraných skupin ekologických a konvenčních podniků nejvýznamnějších výrobních zaměření pro období 2011–2014:

 • Využití podnikových dat šetření FADN za účetní roky 2011 až 2014
 • Vytvoření reprezentativního souboru na základě metodiky výběru
 • Vytvoření standardu dlouhodobého srovnání na základě vybrané množiny indikátorů a metodiky
 • Posouzení vlivu výše podpor na zvolené skupiny výrobního zaměření s přihlédnutím k LFA a regionálnímu hledisku

Dílčí cíle:

 • Určení nejvýznamnějších skupin výrobních zaměření ekologického zemědělství
 • Vytvoření reprezentativního souboru - Výběr podniků z šetření FADN pro každou porovnávanou skupinu výrobních zaměření metodikou selekčního plánu
 • Vymezení ukazatelů hodnocení ekonomiky a ekonomických výsledků s využitím metodiky FADN a doplňkových odvozených ukazatelů
 • Analýza ekonomické efektivnosti ekologických podniků a vlivu dotací na ekonomické výsledky
 • Odhad celkové produkce za období 2011 až 2014 a podíl jednotlivých skupin výrobních zaměření na celkové produkci ekologického zemědělství

Metody a postupy:

 • Selekční plán podle metodiky FADN (RICC 1526 rev1 SP guidelines)
 • Klasifikační systém pro zemědělské podniky (NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.1242/2008)
 • Využití statistických testů pro analýzu ekonomických indikátorů (MS SQL Server, MS Excel, Statistica 12, SPSS)
 • Využití interních a externích zdrojů informací (Registr ekologických podnikatelů, data Strukturálního šetření v zemědělství 2013 (ČSÚ), data Šetření FADN 2011, 2012, 2013, 2014, Statistická šetření ekologického zemědělství – Základní statistické údaje 2011, 2012, 2013, 2014 (ÚZEI) - Podniky EZ 2013 s klasifikací výrobního zaměření a ekonomické velikosti podle typologie FADN)
 • Metoda odhadu produkce nápočtem prostřednictvím systému vážení dat FADN

Otázky, které byly posuzovány

 • Jaká je úroveň a vývoj zemědělské produkce v podnicích ekologického zemědělství v porovnání s podniky konvenčního zemědělství v rozdílných podmínkách hospodaření (LFA) a podle výrobního zaměření?
 • Jaký je podíl a vývoj osobních/mzdových a materiálových nákladů, jaký je podíl na produkci ve zkoumaném období 2011 až 2014?
 • Jaký je vliv dotací na ekonomické výsledky podniků EZ a KZ porovnávaných skupin výrobního zaměření?
 • Jaká je úroveň a vývoj celkové produkce ekologického zemědělství s rozlišením skupin VZ?
 • Jaký je rozdíl mezi podprůměrnými, dobrými a velmi dobrými podniky EZ v rámci srovnatelné skupiny VZ? V čem se liší jejich produkční ukazatele? Jaké je jejich uplatnění produkce a vliv poskytovaných dotací?
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě