Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1283

Název projektu:

Zhodnocení účinnosti podpor z národních zdrojů zaměřených na zakládání seskupení producentů (Abrahamová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Miluše Abrahamová

Řešitelský kolektiv:

RNDr. Pavel Froněk, CSc., Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Hana Baudisová, Ing. Josefína Menzlová, Ing. Petr Novotný, Mgr. Jana Teichmanová, Václava Peřinová

Cíl:

Vyhodnocení poznatků o fungování odbytových organizací i jiných forem seskupení producentů působících v odvětví zemědělské prvovýroby, jejichž zakládání bylo podporováno ze strany státu za účelem posílení pozice prvovýrobců v rámci výrobkové vertikály. Jak účelně byly tyto veřejné prostředky využity, bude předmětem zkoumání.

 • Hlavní cíl:
  • Vyhodnotit účelnost dotací z národních zdrojů zaměřených na usnadnění zakládání seskupení producentů v letech 2006-2013.
 • Dílčí cíle:
  • Získat přehled o vzniku a činnosti podpořených seskupení producentů v jednotlivých komoditách v době trvání podpory.
  • Zjistit, zda i po skončení podpory tato seskupení vyvíjí svou činnost a zda vedla podpora ke zlepšení postavení prvovýrobců na trhu.
 • Výzkumné otázky:
  • Vznikla by daná seskupení producentů i bez podpory státu?
  • U kterých komodit byl efekt podpor na zakládání seskupení producentů nejvýznamnější a u kterých se vůbec neprojevil?

Metodika, předpoklady, zdroje:

 • K dosažení cíle IVP bude provedena logická příprava systému otázek (dále jen dotazníku) se zřetelem na minimalizaci počtu otázek při maximální získatelné informaci, se zřetelem na vytvoření škál a na komparaci odpovědí (kontingence) společně s matematicko-statistickou přípravou struktury a objemu respondentů, zejména s ohledem na reprezentativnost, počty respondentů a vypovídací schopnost šetření. Pro potřeby IVP budou použita šetření formou otázek-odpovědí (dotazník, řízený rozhovor).
 • Na výsledné zpracování výsledků budou použity metody matematické i deskriptivní statistiky. Ke zpracování získaných dat bude vhodné využít tzv. neparametrické metody matematické statistiky vzhledem k tomu, že se bude jednat často o hodnocení kvalitativních dat.
 • Při zpracování výsledků bude využito metod statistické charakteristiky účinnosti podpor, matematicko-statistických metod hodnocení výsledků výběrového šetření, metod náhodného výběru, metody ověření reprezentativnosti výběru aj.

Výstupy a jejich využití:

 • Článek v recenzovaném časopise.
 • Prezentace na odborném semináři, konferenci.
 • Využití pro výstupy ÚZEI (TÚ, MÚ) zaměřené především na zlepšení úlohy prvovýrobců v distribuční výrobkové vertikále.
 • Využití ve Zprávě o stavu zemědělství ČR (kap. 6.6 Organizace prvovýrobců, zpracovatelů a zájmové organizace na agrárním trhu).
 • Informativní přínos pro odbornou sféru zemědělského sektoru.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě