Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1273

Název projektu:

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (Medonos)

Odpovědný řešitel:

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Jan Boudný, Ing. Martin Hruška, Ing. Zuzana Hloušková; externí spolupráce RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D. (Technologické centrum AV ČR)

Cíl:

Rozsah podpory poskytovaný v rámci opatření 121 – Modernizace zemědělských podniků představuje více jak polovinu alokovaných prostředků v rámci osy I a byl v průběhu programovacího období již několikrát navyšován. Proto je velmi žádoucí přesněji kvantifikovat míru dopadu těchto opatření, protože střednědobé hodnocení PRV pro ČR poskytuje kvantifikaci dopadů jen na základě prostého srovnání mezi skupinou podpořených a nepodpořených podniků bez zohlednění kritéria podobnosti podniků při jejich výběru do vlastní dopadové analýzy, což vede ke značnému zkreslení výsledku a také jen na úrovni hlavního monitorovacího indikátoru hrubé přidané hodnoty bez vyhodnocení ostatních přímých i nepřímých dopadů zejména na zaměstnanost a další kvalitativní indikátory jako je welfare zvířat, plnění nitrátové směrnice apod., což je z hlediska hodnocení přínosů programu nedostatečné.

V roce 2014 budou práce zaměřeny na dokončení zahájených analytických prací v roce 2013, a to zejména se zaměřením na vyhodnocení účinků dle jednotlivých sektorů či typů projektů jak pro soubory podniků v databázích Albertina, tak FADN, zohlednění časových aspektů, kdy byla podpora přijata, hodnocení dalších i neekonomických aspektů v investičním rozhodování pro případ chovu dojnic.

 • Hlavní cíl:
  • Kvantifikovat skutečné kauzální účinky strukturální podpory ve srovnání s kontrafaktuální situací bez intervence na podpořené podniky zejména na jejich ekonomickou výkonnost v delším časovém horizontu. Poskytnout podporu pro rozhodování při nastavení podmínek opatření v rámci připravovaného PRV 2014+.
 • Dílčí cíl 1:
  • Provést aktualizaci možných ekonomických dopadů investičních podpor s využitím otestovaných vhodných metod kontrafaktuální analýzy na základě aktuálních ekonomických celopodnikových výsledků zemědělských podniků za období let 2007-2011 se zohledněním různých časových etap, kdy byla získána podpora.
  • Vyhodnotit účinky investičních podpor v členění podle různých výrobních zaměření či zaměření projektů (chov dojnic a skotu, chov prasat a drůbeže, apod.), participace v programu ekologického zemědělství a podle zařazení do LFA.
  • Ověřit měření dopadu nejenom pomocí dílčích produktivit, ale také celkové produktivity faktorů (TFP), která eliminuje působení vlivu substitučního efektu (navržena EK jako jeden z dopadových indikátorů).
 • Dílčí cíl 2:
  • Vyhodnotit účinky investičních podpor jak produktivních tak neproduktivních investic na případu výroby mléka s využitím kvantitativních a kvalitativních metod.
  • Identifikovat širší oblasti dopadů neekonomického rázu za pomocí kvalitativní analýzy.
  • Identifikovat a kvantifikovat mrtvou váhu investičních podpor.
  • Získané poznatky využít při formování návrhu opatření včetně procesu monitoringu a evaluace nového PRV pro období 2013-2020.
 • Výzkumné otázky k dílčímu cíli 1:
  • Jaké jsou skutečné kauzální účinky podpory ve srovnání s kontrafaktuální situací bez intervence na podpořené podniky zejména na jejich ekonomickou výkonnost?
  • U kterých výrobních zaměření resp. typů projektů byl efekt investičních opatření nejvýznamnější?
 • Hypotéza k dílčímu cíli 2:
  • H1: Strukturální podpora umožňuje podnikům zavádět technologie, které by jinak investici nezavedli či v omezeném rozsahu, zejména u neproduktivních investic.
  • H2: Přínosy strukturálních podpor spočívají spíše v "dohánění špičkových podniků", které realizují investice i bez podpory.

Metodika, předpoklady, zdroje:

 • Metodické postupy kontrafaktuální analýzy zejména metoda Propensity Score Matching a metoda nejbližšího souseda založené na identifikaci nepodpořených podniků s podobnými vlastnostmi jako má skupina podpořených podniků a metoda s využitím instrumentálních proměnných pro stanovení ekonomických účinků podpory (Božík 2011; Khandker et al. 2010; Michalek 2009; Medonos et al. 2013).
 • Dopady podpory na případu chovu dojnic na souboru 97 podniků budou vyhodnocovány nejen z hlediska změn v nákladovosti, ale také užitkovosti dojnic, změny technické efektivnosti, technologické změny a celkové produktivity faktorů, ale také rozsahu a možného dopadu neproduktivních investic, které významně ovlivňují ekonomiku vlastní výroby. Výpočty úrovně a změn technické efektivnosti, technologického progresu (/regresu) budou provedeny pomocí hraniční metody DEA (Data Envelopment Analysis). Pro výpočet celkové produktivity faktorů bude využit Tornquistův index (Coelli et al. 2005; Boudný et al. 2011).
 • Pro vyhodnocení dalších aspektů intervence v chovu dojnic zejména neekonomického charakteru včetně posouzení procesu investičního rozhodování pro vyčíslení mrtvé váhy opatření bude využita kvalitativní analýza ve formě případových studií na 97 podnicích.

Využitý software – MS Excel a Access, SPSS Statistics, STATA.11, DEAP 2.0).

Výstupy a jejich využití:

 • Poskytnutí výsledků a ověřených metodických nástrojů (zejména dílčích metod kontrafaktuální analýzy) pro hodnocení PRV 2007-2013 po jeho skončení (pro Ex post evaluaci).
 • Získání informací o přínosech z hlediska výrobně technologických parametrů (užitkovost, nákladovost, úspory energií apod.) a tím odvození či úpravu preferenčních kritérií v připravovaném PRV na období 2013-2020 za účelem lepšího cílení programu.
 • 1 článek v odborném časopise – buď recenzovaném a zahrnutém v seznamu RVVI nebo v časopise s IF (do konce roku 2014 předložení potvrzení o přijetí článku k publikování).
 • Minimálně 1 článek ve sborníku z konferencí.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě