Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1290

Název projektu:

Trendy na trhu potravin, systém podpor potravinářství a finanční zdraví v potravinářském průmyslu (Mezera)

Odpovědný řešitel:

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Roman Němec, Ing. Martin Hruška, Ing. Karina Pohlová, Ing. Helena Sekavová, Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Olga Štiková

Cíl:

Analýza trendů na trhu potravin a jejich vývoj, hodnocení systému podpor a výkonnosti, produktivity a efektivnosti vybraných skupin potravinářských podniků.

 • Dílčí cíl 1: Na základě podrobné analýzy provést predikci vývoje na trhu potravin, zejména z hlediska vývoje poptávky a změn na diferencovaném trhu; zhodnocení vývoje obchodu ČR s potravinami na trhu EU a s třetími zeměmi.
 • Dílčí cíl 2: Zhodnocení systému podpor potravinářství z fondů EU a z národních prostředků – s přihlédnutím k novému programovému období.
 • Dílčí cíl 3: hodnocení výkonnosti, produktivity a efektivnosti vybraných skupin potravinářských firem a hledání úspěšných typů podniků.
 • Vyřešením projektu bude odpovězeno na následující otázky:
  • Reaguje potravinářský sektor na tržní trendy?
  • Jsou účelně alokovány prostředky vynakládané na podpory?
  • Existují skupiny potravinářských podniků, které budou i při rostoucí konkurenci v příštím období úspěšné?

Metodika, předpoklady, zdroje:

Pro splnění hlavního a dílčích cílů budou využity adekvátní metody. V oblasti trhu bude provedena podrobná analýza spotřeby, spotřebitelských cen, vývoje vnitřního obchodu, vývoje zahraničního obchodu, vlivu správné výživy (vývoj nutričních trendů) vč. mezinárodního srovnání, vývoje diferencované výživy podle sociálních a příjmových skupin a vývoje spotřebitelské kvality potravin. Dále pak predikce dalšího vývoje, zejména diferenciace poptávky a možnost uplatnění českých výrobků na trhu (za jakých okolností).

Trh v rámci EU a s třetími zeměmi bude analyzován z pohledu komodit i teritoriálních příležitostí. Pro posouzení konkurenceschopnosti bude využit RCA index. Pro analytické účely domácího trhu budou využity dostupné datové zdroje především ze statistického zjišťování ČSÚ (spotřebitelské ceny, spotřeba, rodinné účty a další údaje) a též Shopping monitor (vývoj obchodu).

Hodnocení systému podpor bude vycházet ze zdrojů poskytnutých institucemi, které provádějí jejich administraci. Současně bude využito řízených rozhovorů s podniky, které se na podporách podílejí, resp. se o ně ucházejí ke zjištění kvalitativních stránek spojených s podáváním žádostí a jejich vyřizováním. Dále bude provedena analýza časové řady ekonomických indikátorů, ke zjištění vývoje zaměstnanosti, produktivity práce a efektivnosti. Též bude provedeno mezinárodní srovnání ČR především se Slovenskem a Maďarskem v návaznosti na mezinárodní projekty a s EU jako celkem. Pozornost bude zaměřena na úspěšné typy potravinářských firem.

V případě získání potřebného datového souboru bude využita kontrafaktuální analýza, resp. pozice souboru podniků může být posuzována bonitními a bankrotními modely přizpůsobenými pro potravinářský sektor ČR.

Výzkum bude ukončen dílčími analýzami v jednotlivých oblastech a celkovou syntézou umožňující formulovat závěry pro další výzkum a především klíčová doporučení pro devizní sféru v kontextu s příští resortní potravinovou a hospodářskou politikou.

Výstupy a jejich využití:

 • Článek v recenzovaném časopise věnovaný problematice trhu potravin.
 • Článek v odborném tisku k problematice systému dotací pro potravinářství.
 • Článek ve vědeckém časopise věnovaný produktivitě a ekonomice potravinářského sektoru, resp. příspěvek ve sborníku.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě