Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1285

Název projektu:

Teritoriálny prístup hodnotenia dynamiky zamestnanosti v Českej republike a jeho aplikácia v plánovaní politiky zamestnanosti na vidieku (Čapkovičová)

Odpovědný řešitel:

Andrea Čapkovičová, MSc.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Ing. Jakub Kučera

Cíl:

Zhodnotenie dynamiky zamestnanosti v zrovnávacom teritoriálnom prístupe so zreteľom na vidiecke regióny.

 • Dílčí cíl 1: Pôsobenie štrukturálnych zmien na regionálne ekonomické prostredie (zamestnanosť v sektoroch aj podnikateľské prostredie, tzn. veľkostné skupiny podnikov, aj ich sektorové zameranie) – s dôrazom na vidiecke regióny.
 • Dílčí cíl 2: Určiť regionálne komponenty vývoja zamestnanosti s dôrazom na vidiecke regióny.
 • Dílčí cíl 3: Vplyv úrovne diverzifikácie/špecializácie ekonomického prostredia (zamestnanosti a podnikateľského prostredia) na dynamiku zamestnanosti s dôrazom na vidiecke regióny.

Metodika, předpoklady, zdroje:

 • Výzkumná otázka: Ako možno využiť výsledky teritoriálneho prístupu hodnotenia dynamiky zamestnanosti pre plánovanie politiky zamestnanosti na vidieku?
 • Základní aktivity:
  • Predkladaný projekt pracuje postupne s konceptmi priestorovej a sektorovej reštrukturalizácie (Dílčí cíl 1), teritoriálne vedeným rozvojom (Dílčí cíl 2) a príbuznou rozmanitosťou (Dílčí cíl 3).
  • Pre potreby realizovaných analýz sa využívajú dáta zo SLDB (2001, 2011) a výberové platené dáta ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů, MF ČR). Teritoriálny princíp sa uplatňuje v kategorizácií administratívnych jednotiek (ORP, resp. okresy) podľa metodiky OECD (2010) na prevažne vidiecke, prechodné a prevažne mestské, v rámci ktorých sa osobitne vymedzujú jednotky vidieckeho a mestského charakteru (na základe ukazovateľa hustoty osídlenia).
  • K naplneniu Dílčího cíle 1 pracujeme s deskriptívnou štatistikou, pomerovými ukazovateľmi a grafickými výstupmi, ktoré konštruujeme na základe identifikovaných kategórií teritórií.
  • Pre určenie dôležitosti pôsobenia jedinečných charakteristík teritórií na rozvoj a tvorbu zamestnanosti (Dílčí cíl 2) sa naším hlavným nástrojom stáva shift-share analýza, ktorá je schopná identifikovať jednotlivé komponenty vývoja zamestnanosti (národné/teritoriálne/štrukturálne) a zároveň posúdiť ich významnosť vzhľadom na vývoj uvedeného regiónu. Jej výstupom je tiež určenie leading, resp. lagging industries v regióne a priaznivosť/nepriaznivosť sektorovej skladby vo vzťahu k tvorbe zamestnanosti.
  • Koncept príbuznej rozmanitosti (Dílčí cíl 3) odráža úroveň segmentácie podnikateľského prostredia a jej vplyv na vývoj zamestnanosti. Predpokladom je, že diverzifikácia ekonomiky do príbuzných odvetví bude prínosom k rastu zamestnanosti, a naopak, prílišná špecializácia, resp. diverzifikácia budú zamestnanosť a rozvoj podnikateľského prostredia ovplyvňovať menej pozitívne a menej dynamicky. V tomto kroku pracujeme s výpočtom indexov: Herfindahl-Hirschman index pre úroveň diverzifikácie a entropy measure. Testujeme ich aplikabilitu a väzbu na vývoj zamestnanosti.
  • Súčasťou výstupov Dílčího cíle 2 a 3 sú tiež pomerové ukazovatele v kategóriách regiónov k národným číslam, resp. tabuľkové a mapové výstupy. Týmto prístupom sme schopní prebiehajúce zmeny na vidieku porovnať s dynamikou zmien ostatných regiónov.

Výstupy a jejich využití:

 • Špecializované mapy území s pozitívnou/negatívnou dynamikou vývoja zamestnanosti (hľadisko teritoriálne, teritoriálne + úroveň diverzifikácie/špecializácie, plodné územia pre rozvoj podnikania, plodné územia pre rozvoj zamestnanosti).
 • Na základe kategórií regiónov určené leading/lagging industries, fast growing industries, driving forces tvorby vidieckej zamestnanosti (veľkostné skupiny podnikov, sektorové zameranie podnikov) – grafické výstupy.
 • Publikovanie priebežných výsledkov popularizačnou formou.
 • Publikovanie výsledkov výskumu formou min. jedného článku v recenzovanom časopise (finálne výsledky) a min. jedného konferenčného príspevku s možnosťou aj publikačného výstupu (priebežné výsledky). Spracovanie bulletinu ÚZEI k problematike dynamiky zamestnanosti na vidieku (po ukončení projektu – 2015).
 • Záverečná správa z projektu.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě