Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1277

Název projektu:

Rozvoj matematických modelů pro predikce dopadů variant agrární politiky na ekonomiky a environmentální aspekty zemědělství (Foltýn)

Odpovědný řešitel:

RNDr. Ivan Foltýn, CSc.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Ida Zedníčková, Ing. Jaroslav Humpál, Mgr. Ondřej Chaloupka, Ing. Václav Voltr, CSc., Ing. Jakub Kučera, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Cíl:

Cílem IVP je dále rozvíjet matematicko-modelový aparát pro predikci dopadů agrární politiky na zemědělské podniky i resort zemědělství jako celek v plánovacím období SZP 2015-2020. Základní vybavení tohoto aparátu se skládá z matematických modelů FARMA-4 (optimalizační model predikce ekonomiky a ekologie zemědělského podniku), FARMA-5 (prostorový optimalizační model predikce ekonomiky a ekologie farem a odvětví zemědělství), RENT-4 (ekonometrický model predikce rentability zemědělských komodit), TF (optimalizační model predikce ekonomických a ekologických aspektů typových farem) a SZÚ (model predikce Souhrnného zemědělského účtu odvětví zemědělství). Zmíněný matematicko-modelový aparát je určen zejména pro top management odvětví zemědělství a pro poradenskou činnost resortu pro zemědělské podniky všech typů. Rozvoj modelů bude spočívat v implementaci tradičních i netradičních agroenvironmentálních způsobů zemědělského hospodaření (obsah a bilance živin, emise ze zemědělství, ekonomické aspekty intenzivního a extenzivního hospodaření apod.), uplatňování zemědělské biomasy jako OZE, implementace předpokladů, omezení a podmínek budoucích variant agrární politiky a specifikace podmínek spojených s definicí jednotlivých typových farem apod.

Metodika, předpoklady, zdroje:

Zdokonalování matematicko-modelového aparátu se bude opírat o co nejefektivnější využití vědecko-výzkumných výsledků z následujících oblastí:

 • nové výsledky v oblasti nákladového šetření (ÚZEI);
 • zemědělské normativy a technologické postupy v zemědělství (Kavka a kol.);
 •  technologické postupy v zemědělství (VÚZT);
 • stanovení výše nákladů odpovídajících agro-envi opatření, která se uvažují pro PRV, zejména mezní situace vedoucí k opouštění zemědělské půdy;
 • ekonomické a ekologické analýzy zemědělského hospodaření na bázi BPEJ (Voltr a kol.);
 • analýzy erozního ohrožení a protierozních ekologických postupů v zemědělském hospodaření farem;
 • hodnocení snížení vodní eroze po zavedení GAEC 2 a nových poznatků o změnách srážkových poměrů v ČR (Ekotoxa – výsledky projektu TAČR);
 • analýzy emisí skleníkových plynů, imisí a atmosférické depozice dusíku (Ekotoxa – výsledky projektu TAČR);
 • bilance živin N, P, K v zemědělské půdě (VÚRV – výsledky vědecko-výzkumných projektů);
 • ocenění ztrát živin ze zemědělské půdy vlivem nevyrovnané (plusové) bilance živin;
 • technologické postupy výživy hospodářských zvířat a modely výživy zvířat (AgroKonzulta Žamberk).

V rámci projektu IVP bude řešen další rozvoj systému BPEJ a jeho implementace do modelu FARMA-5:

 • rozšíření databáze BPEJ splňující podmínky pro vyhodnocení libovolné kombinace plodin na pozemcích;
 • modelování ekonomicko-technologických vazeb hospodaření ve vztahu k předplodinám;
 • efektivní řešení zpětných vazeb výsledků modelu FARMA-5 do databáze BPEJ;
 • hodnocení ekonomických dopadů zařazení ekologicky zdůvodněných skladeb plodin pomocí modelu FARMA-5;
 • vyhodnocení modelových výsledků erozního ohrožení a návrhu skladby plodin podle BPEJ se zahrnutím vlivu eroze.

Modely budou rozšířeny o možnost predikce vývojových trendů obohacených o sezónní složku (seasonal trend forecasting). Tato metoda umožňuje promítnout předchozí meziroční výkyvy dat do predikce. Vyvíjený a zdokonalený modelový aparát bude využíván pro:

 • tematické úkoly MZe zaměřené na vliv dopadů agrární politiky na zemědělství ČR;
 • rozvoj poradenství pro zemědělské podniky ČR;
 • ekonomické a ekologické analýzy vybraných zemědělských podniků;
 • predikce možných budoucích sazeb agrární politiky v oblasti přímých plateb a PRV.

Výstupy a jejich využití:

 • Články v recenzovaných nebo impaktovaných periodikách.
 • Vystoupení na vědeckých konferencích.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě