Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1286

Název projektu:

Proměny postojů, názorů a vzorců chování ne/venkovských obyvatel ČR za posledních 10 let v mezinárodním srovnání (Delín)

Odpovědný řešitel:

Bc. Miloslav Delín

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jan Drlík, Ing. Julie Kelnarová, Ing. et Ing. František Nohel, Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D., PhDr. Daniela Spěšná, Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D.

Cíl:

Vstup ČR do EU umožnil přístup k dotačním programům, které společně se sociálně-ekonomickou transformací české společnosti proměňují postoje a názory obyvatel.

 • Hlavní cíl:
  • Analyzovat proměny postojů, názorů a vzorců chování v posledních 10 letech v rámci ČR a porovnat tyto proměny se zeměmi v EU.
 • Dílčí cíl 1:
  • Postihnout a vyhodnotit proměny postojů, názorů a vzorců chování obyvatel ČR v posledních 10 letech jako celku a specificky se zaměřením na diference podle typu místa života.
  • Hypotézy:
   • za posledních 10 let došlo k proměnám postojů, názorů a vzorců chování u obyvatel ČR jako celku,
   • proměny postojů, názorů a vzorců chování korespondují s typem místa života (s ohledem na subjektivní zařazení na ne/venkovský prostor).
 • Dílčí cíl 2:
  • Postihnout a vyhodnotit proměny postojů, názorů a vzorců chování obyvatel ČR v komparaci se zeměmi EU v posledních 10 letech s ohledem na specifika ne/městských sídel.
  • Hypotézy:
   • v posledních 10 letech došlo k proměnám postojů, názorů a vzorců chování u obyvatel ČR ve směru sbližování s dalšími evropskými zeměmi,
   • tyto proměny naznačují připodobňování postojů, názorů a vzorců chování u českého a zahraničního obyvatelstva ne/městských lokalit.

Metodika, předpoklady, zdroje:

Práce je pojata jako kvantitativní sociologický výzkum, který využívá veřejně přístupných primárních dat z dotazníkových šetření.

Výstupy a jejich využití:

 • Příprava článku pro odborné periodikum.
 • Zpracování závěrečné zprávy.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě