Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1278

Název projektu:

Problematika méně příznivých oblastí v novém programovém období (Štolbová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Marie Štolbová, CSc.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jakub Kučera, Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Ing. Michaela Lekešová, Ing. Václav Voltr, CSc., Ing. Martin Hruška, Mgr. Jiří Hrabák

Cíl:

Zdokonalit vymezení LFA v ČR v souvislostech EU, zpracovat metodiku pro hodnocení opatření.

 • Dílčí cíl 1: Zpracovat metodiku vymezení oblastí s přírodními znevýhodněními v ČR pro období po roce 2015.
 • Dílčí cíl 2: Navrhnout diferenciaci vymezených LFA do podoblastí a zdůvodnit územní diferenciaci sazeb.
 • Dílčí cíl 3: Navrhnout a ověřit soustavu ukazatelů k vyhodnocování působení opatření LFA.

Metodika, předpoklady, zdroje:

Výzkumná otázka: Jaké dopady bude mít zavedení nové legislativy EU na vymezení LFA a jak hodnotit dopad podpor?

Postupy:

 • rešerše literatury a studium právních předpisů a doporučení;
 • konzultace s vybranými vědeckými pracovišti, workshopy;
 • aplikace návrhů a doporučení na podmínky ČR;
 • shromáždění dat a jejich následná průzkumová analýza;
 • zpracování a ověřování variantních přístupů řešení;
 • zpracování metodik, specializovaných map a publikace výsledků.

Budou využity výstupy z řešení IVP 1278 „Problematika podpor pro méně příznivé oblasti“, návrhy a vodítka vydávaná Komisí, výstupy JRC Institute for Environment and Sustainability European Communities, analýzy provedené Institute for European Environmental Policy London, studie Bundesanstalt für Bergbauernfragen Vídeň, regionální analýzy Mendelovy univerzity v Brně, publikace IERiGZ Varšava. Důležitým zdrojem informací budou konzultace s akademickými pracovišti v ČR (ČZÚ, VŠE, Mendelova univerzita v Brně) i se zahraničními výzkumnými institucemi řešícími obdobnou problematiku. Budou shromážděny datové podklady ze zdrojů ÚZEI, MZe, ČSÚ a další. Budou využity statistické metody posouzení dosavadního vývoje a návrhu budoucích ukazatelů. Na základě výsledků konzultací a ověřování budou zpracovány metodiky, specializované mapy LFA a seznamy k. ú. pro následné uplatnění v právních předpisech ČR.

Výstupy a jejich využití:

 • Metodika aplikace návrhů EK a EP na vymezení LFA v ČR (dílčí cíl 1, vazba na TÚ 8).
 • Metodika územní diferenciace na podoblasti LFA (dílčí cíl 2, vazba na TÚ 8).
 • Soubor specializovaných map dopadu nových kritérií na území ČR včetně dopadu jemného doladění (dílčí cíl 1 a 2, vazba na TÚ 8).
 • Seznam územních jednotek zařazených do LFA, tj. výstup výzkumu do legislativy (vazba na cíl 1 a 2, na TÚ 8).
 • Návrh souboru ukazatelů a prověření metod pro hodnocení působení opatření (dílčí cíl 3, vazba na TÚ 6).
 • Publikace výsledků na konferencích, seminářích a v recenzovaných časopisech.
 • Zpracování závěrečné zprávy z projektu.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě