Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1292

Název projektu:

Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích (Voltr)

Odpovědný řešitel:

Ing. Václav Voltr, CSc.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., Ing. Martin Hruška, Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Cíl:

Provést analýzu nedořešených problémů pro podporu převodů půdy v ČR a zaměřit se i na jejich řešení na základě porovnání podmínek mezi sledovanými zeměmi, případě navrhnout dílčí opatření k nápravě.

 • Výzkumné otázky:
  • Jakým způsobem dále zefektivnit převody zemědělské půdy?
  • Jaké jsou překážky, jak jsou vážné (pro účastníky), jak dlouho existují, jaké mají výhledy řešení?
  • Jaká jsou formální omezení (např. nemožnost převodů půdy na některé osoby), a neformální (nízká důvěra mezi účastníky trhu, roztříštěná držba) omezení?
  • Jak bude dotázaná organizace podporovat urychlení technických problémů při převodech zemědělské půdy?
   (pokud je relevantní)
  • Jaký je přístup dotčených organizací k omezení dělení pozemků?
  • Má být prohlouben informační systém k trhu s půdou pro vlastníky půdy, je vhodné zvýraznit roli vlastníků půdy?
  • Jaké jsou hlavní poznatky z trhu s půdou ze sousedních zemí pro zlepšení převodů půdy?

Zjistit, do jaké míry jsou tyto podmínky kompatibilní s cíli naší agrární politiky a na tomto základě definovat rozsah (závažnost) opatření pro efektivní rozvoj trhu. Správné pochopení cílů sledovaných politik je důležitým předpokladem pro objektivní interpretaci podmínek převodů půdy.

Metodika, předpoklady, zdroje:

 • Základem projektu budou řízené rozhovory s hlavními aktéry tvorby podmínek převodů půdy podle předem sestaveného dotazníku.
 • V ČR se bude jednat o MZe, SPÚ, ČÚZK, MŽP, Svaz vlastníků půdy, ČSÚ, odhadce majetku. V sousedních zemích se bude v případě Slovenska jednat o obdobné instituce spolu s VÚEPP Bratislava, v Maďarsku budou rozhovory probíhat na základě domluvy s Agrárgazdasági Kutató Intézet v Budapešti.

Výstupy a jejich využití:

 • Kapitola v odborné knize.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě