Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1281

Název projektu:

Odhad ekonomických výsledků v zemědělství na základě podnikových dat FADN s nízkou či nulovou znalostí faktického vývoje odhadovaného roku (Hloušková)

Odpovědný řešitel:

Ing. Zuzana Hloušková

Řešitelský kolektiv:

Ing. Michaela Lekešová, Ing. Martina Harvilíková, Ing. Věra Vrkočová, Ing. Eduard Slížka

Cíl:

Cílem projektu je vytvořit nástroj, pomocí kterého bude umožněno odhadnout ekonomické výsledky subjektů podnikajících v zemědělství v ČR s využitím výpočtové základny databáze FADN v případě nízké či nulové znalosti skutečného produkčního a nákladového vývoje včetně dotační politiky v odhadovaném roce.

 • Dílčí cíl 1: Stanovení postupu pro zpracování odhadu výsledků zemědělství na základě databáze FADN s minimální znalostí skutečností o odhadovaném roce.
 • Dílčí cíl 2: Vyhledání vnějších zdrojů pro získání vstupních informací/predikcí o předpokládaném vývoji nákladových, produkčních a dotačních složek a v případě potřeby vytvoření metodiky pro jejich odhad z vlastních zdrojů.
 • Dílčí cíl 3: Odhad výsledku zemědělství ČR za rok 2014 na základě údajů z databáze FADN s provedením výpočtu ve třetím kvartálu roku 2014.
 • Dílčí cíl 4: Simulace definovaných scénářů vývoje zemědělství a tvorba variantních výstupů pro předpověď ekonomických výsledků roku 2015.

Metodika, předpoklady, zdroje:

 • Částečné využití metody odhadu vypracované v rámci IVP 1281 z roku 2013.
 • Analyzování všech dílčích procesů nezbytných pro tvorbu odhadu včetně studia literatury (obdobných metod v uplatněných v zahraničí), aktualizace softwarových potřeb a vytvoření uceleného postupu práce.
 • Vytvoření celistvého systému pro získání a zpracování externích informací, zejména parciálních odhadů nákladových, produkčních a dotačních složek důchodu. Analyzování současné situace dostupnosti těchto informací a všech možností jejich využití. Na bázi zjištěných možností bude vytvořena metodika pro stanovení indexů.
 • Testování navrženého postupu pro tvorbu odhadu na přechozích letech a porovnání odhadů ke skutečným výsledkům šetření FADN.
 • Na základě předchozích kroků budou zpracovány indexy a bude proveden výpočet pro odhad výsledků zemědělství ČR v roce 2014.
 • Určení pravděpodobných scénářů vývoje v zemědělství pomocí kombinace předpokládaných trendů produkce, nákladů a dotací. Na základě vytvořených scénářů a s využitím softwarové aplikace budou vytvořeny varianty vývoje ekonomických výsledků zemědělství v roce 2015.

Výstupy a jejich využití:

 • Metodický výstup pro zpracování odhadu (návaznost na dílčí cíl 1).
 • Soupis zdrojů nezbytných informací týkající se odhadu cen, výnosů, nákladů a dotací (návaznost na dílčí cíl 2).
 • Odhad výsledku zemědělství ČR za rok 2014 (návaznost na dílčí cíl 3).
 • Variantní výstupy odhadu ekonomických výsledků zemědělství v roce 2015 (návaznost na dílčí cíl 4).
 • Aktualizovaný SW využitý pro variantní výpočty nad databází FADN (návaznost na dílčí cíl 3 a 4).
 • Zpracování závěrečné zprávy.
 • Informativní přínos výsledků odhadu pro odbornou veřejnost.
 • Prezentace na konferenci či semináři.
 • Článek v odborném periodiku.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě