Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1272

Název projektu:

Management chovu skotu: srovnání teoretických možností s praktickými postupy (Bošková)

Odpovědný řešitel:

Ing. Iveta Bošková

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jan Boudný, RNDr. Pavel Froněk, CSc., Mgr. Jiří Pokorný, Václava Peřinová

Cíl:

Analyzovat vliv simulovaného zdokonalení managementu chovu skotu v ČR na ekonomickou pozici chovatelů skotu v ČR se zaměřením na cílené konkurenční skupiny a na dynamiku v čase a ověřit možnosti simulovaného zdokonalení managementu v chovatelské praxi.

 • Dílčí cíl 1:
  Zhodnotit dynamiku ekonomické pozice zemědělských výrobců mléka v čase.
 • Dílčí cíl 2:
  Zhodnotit dopad teoretického zlepšení managementu produkce mléka v ČR na ekonomickou pozici výrobců vůči vybraným konkurenčním zemím a vybraným typům podniků.
 • Dílčí cíl 3:
  Konfrontovat simulované doporučované technologické postupy produkce mléka s reálnými postupy v praxi.

Metodika, předpoklady, zdroje:

 • Data: K dosažení dílčího cíle 1 a 2 budou využita data typických farem mezinárodní sítě IFCN Dairy a Šetření o nákladech zemědělských podniků ÚZEI. K dosažení dílčího cíle 3 bude provedeno vlastní šetření.
 • Dílčí cíl 1: Ex post analýza rentability českých typických farem s výrobou mléka a jejich pozice v soboru domácích podniků a v souboru zahraničních typických farem. Bude provedena analýza četnostního rozložení typických farem v EU podle jejich zařazení do intervalů rentability v minulosti. Jednotlivá rozložení v různých časových okamžicích (vybraných rocích) budou analyticky komparována a bude vyhodnoceno, zda se rentabilita a ekonomická pozice českých výrobců vyvíjí v jejich prospěch či naopak. Bude vyhodnoceno zhruba předchozích pět let.
 • Dílčí cíl 2: Ex ante analýza rentability českých typických farem s výrobou mléka za podmínek simulovaného zdokonalení technologických postupů. Tato, v podstatě klasifikační, analýza bude analogická analýze ex ante, ovšem s tím rozdílem, že bude založena na simulovaných datech. Ta vycházejí ze simulačního modelu a dávají tak informaci o ovlivnění ekonomické pozice vlivem simulovaných změn. Analýza byla započata v roce 2013, nyní bude zaměřena na komparaci českých typických farem s cíleně vybranými skupinami zahraničních farem (vybrané konkurenční země z hlediska trhu, podniky s obdobnými charakteristikami produkčních faktorů ap.).
 • Dílčí cíl 3: Vypracování dotazníku pro zemědělské podniky, kterými bude prověřována možnost naplnění simulací v praxi. Bude zjišťováno, jaké mají podniky možnosti a bariéry provádět doporučované technologické postupy, které jsou simulovány. Bude sestaven pilotní dotazník a na pilotní skupině podniků (zhruba 15 podniků) bude prostřednictvím face to face rozhovorů prověřován:
  • obsah a úplnost dotazníku,
  • odpovědi na pilotní otázky.

V roce 2014 bude výzkum doveden do stádia, kdy bude odzkoušen pilotní dotazník a na jeho základě bude připraven kompletní dotazník ke hromadné distribuci podnikům. V roce 2014 budou tedy k dispozici indikativní výsledky z pilotních face to face rozhovorů. Hromadná distribuce dotazníku by měla být realizována v dalším roce.

Výstupy a jejich využití:

 • Článek v recenzovaném časopise.
 • Prezentace na odborném semináři.
 • Využití pro decizní sféru při formování a evaluaci SZP.
 • Využití pro poradenskou a operativní činnost ÚZEI.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě