Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1291

Název projektu:

Identifikace úspěchů a neúspěchů naplňování vybraných principů Leader s posouzením, proč k úspěchu či neúspěchu dochází (Trantinová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Mgr. Jiří Hrabák, Ing. Jaroslav Pražan

Cíl:

Příprava metodiky na naplňování principů Leader.

 • Dílčí cíl 1: Sestavit analytický rámec „funkce MAS v regionu“ a podrobně popsat (s pomocí teorií Leadership), principy Leader, které budeme analyzovat pro přípravu metodiky (viz hlavní cíl).
 • Dílčí cíl 2: Sestavit hodnotící tabulky pro jednotlivé principy (SPL, síťování a spolupráce).
 • Dílčí cíl 3: Ověřit hodnotící tabulky na (max. 3) MAS a pomocí škály indikátorů vysvětlit míru, případně i příčiny naplnění principů Leader.
 • Dílčí cíl 4: Publikovat 1 článek o výsledcích výzkumu v recenzovaném časopise.
 • Výsledky výzkumu mohou být využity institucemi SZIF, MZe, CSPV, NS MAS:
  • v následujícím období hodnocení politiky;
  • při nastavování Pravidel PRV;
  • při průběžném hodnocení a úpravách pravidel v průběhu implementace programu 2014-2020.

Metodika, předpoklady, zdroje:

 • Průzkum literatury na téma principy Leader s hlubším zaměřením na vybrané tři principy z celkového počtu 7 základních principů:
  • Existující strategie místního rozvoje (vybrán), SPL bude posouzeno z pohledu jeho tvorby, implementace a hodnocení. V kontextu současné teorie regionálního rozvoje jde o princip, který předpokládá úzkou spolupráci mezi místními aktéry, přičemž za tyto aktéry lze mimo místních orgánů veřejné správy považovat i zástupce podnikatelské a neziskové sféry. M. Cerne (1988 in Blažek, Uhlíř, 2002) zdůrazňuje, že hlavním cílem zpracování rozvojové strategie není čerpání finančních prostředků, ale iniciace a zorganizování společné akce. Podnikatelé mohou také získat z rozvojové strategie představu o možnostech regionu a podnikatelských příležitostech. Holeček (2009) rozlišuje spolupracující subjekty na hlubším podílející se zainteresované a dotčené subjekty.
  • Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS).
  • Přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie.
  • Integrované a multisektorové akce.
  • Inovační přístup.
  • Vytváření sítí (vybrán), v tomto případě půjde o sítě nebo sdružení skupin, které byly založeny nebo vznikly nějakou méně formální cestou na místní, regionální nebo státní úrovni. Sítě vytvářejí spojení mezi lidmi, projekty a venkovskými oblastmi. Používání sítí může podnítit projekty spolupráce tím, že se navazují kontakty mezi jednotlivými skupinami Leader. Síťování subjektů na lokální úrovni, jehož principem je vzájemná výměna informací a služeb s existencí vzájemného prospěch je podmíněna vzájemnou důvěrou, profesionalitou zúčastněných subjektů a vhodného institucionální prostředí. Přínos sítí zvyšuje atraktivitu území MAS (Blažek 2002).
  • Princip spolupráce (vybrán), spolupráce jde nad rámec sítí a může přispět k posílení místní činnosti a tvoří přidanou hodnotu). Spolupráce zahrnuje více možností, např. spolupráce národní a nadnárodní, nás bude zajímat zejména přidaná hodnota spolupráce. V PRV je tento princip podpořen podopatřením IV.2.1. Realizace projektů spolupráce a zahrnuje podporu spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo mezinárodní spolupráce MAS v rámci členských států a na území třetích zemí.
 • Sestavit legendu hodnotící tabulky pro jednotlivé principy (SPL, síťování a spolupráce), které budou obsahovat hodnotící kvantitativní ukazatele (např. počet projektů s výskytem spolupráce mezi statním a soukromým sektorem, počet akcí, počet návštěvníků) a kvalitativní ukazatele (např. kde jste získal inspiraci pro projekt, kam se obracíte v případě problému v obci, ….), pro které navrhneme hodnotící škály. Tato část bude vycházet z rámce, ale ponese prvky nového přístupu (indikátory, škály).
 • Řešitelé zvolený postup hodnocení principů Leader ověří na max. 3 MAS (kritérium výběru územní a výše podpory EAFRD). Ve vybraných MAS proběhne sběr dat (SPL, projektová dokumentace, aj.) a dotazníkové šetření s následným zpracováním dat a přípravy metodiky. Principy Leader jsou vzájemně provázané, pro jejich hodnocení je však potřeba postavit samostatné postupy a charakteristiky, které vychází z teorií řízení.
  Sběr a analýza dat ze SPL, projektové dokumentace a dotazníkové šetření poskytne informace do hodnotících tabulek, které umožní přehlednější posouzení vybraných principů Leader.
  Příprava dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení; šetření zahrne všechny významné skupiny v regionu, vybrané na základě rozboru analytického rámce. Dotazníkové šetření zahrnuje i řízené rozhovory s lídry MAS, kteří budou vysvětlovat např. některé obtížně zjistitelné dopady projektů.
 • Závěrečné shrnutí publikace, zprávy, články prezentace.
 • Návrh metodiky (dokončení v roce 2015).

Výstupy a jejich využití:

 • Závěrečné zprávy z projektu.
 • Publikace výsledků.
 • Návrh části metodiky.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě