Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1284

Název projektu:

Hodnocení příčin účasti zemědělců v kontraktu Agroenvironmentální politiky a na příkladu titulů zatravňování orné půdy a biopásy (Čámská)

Odpovědný řešitel:

Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Mgr. Lucie Rádlová

Cíl:

Cílem projektu je zjistit a ohodnotit příčiny ovlivňující dlouhodobou účast zemědělců na dvou typech titulů agroenvironmentální (AE) politiky.

  • Rešerše využitelných metod hodnocení příčin, jejich výběr a rozpracování pro hodnocení vybraných nástrojů politiky.
  • Identifikace potenciálních faktorů, které mohou ovlivnit účast zemědělců na politice a výsledný efekt v případě, že do závazku vstoupí.

Metodika, předpoklady, zdroje:

Budou využity metody kvantitativního a především kvalitativního charakteru. Hodnocení bude provedeno na vybraných nástrojích AE politiky, které mají značný potenciál ukázat vhodnost některých metod hodnocení příčin a současně mohou poskytnout pro některé nástroje politiky podněty ke zlepšení účinnosti.

  • Formát bude odpovídat případové studii pro posouzení skupiny titulů zatravňování orné půdy a titul biopásy na orné půdě. Bude se jednat o kvalitativní výzkum. Základní kvantitativní data a jejich vyhodnocení standardními statistickými metodami a kvalitativní hloubkové rozhovory budou doplněny kvalitativním výběrovým šetřením na větším vzorku zemědělců (400-500), kteří na vybraných nástrojích politiky participují.
  • Vyhodnocení dat zahrne: kódování, základní třídění výsledků rozhovorů, základní statistika u většího vzorku zemědělců (korelace atd.).

Výstupy a jejich využití:

  • Výzkumná zpráva: náměty na zdokonalení samotného nástroje politiky pro MZe.
  • Prezentace na mezinárodní konferenci a článek v odborném časopisu.
  • Rozpracování metod využitelných pro další výzkumy (s ambicí přispět metodicky i k dalším nástrojům politiky rozvoje venkova).
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě