Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1287

Název projektu:

Evaluace predikcí jako nástroj zvýšení jejich informační validity (Froněk)

Odpovědný řešitel:

RNDr. Pavel Froněk, CSc.

Řešitelský kolektiv:

Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Hana Baudisová, Ing. Iveta Bošková, Ing. Josefína Menzlová, Ing. Petr Novotný, Ing. Ivanka Součková, Ing. Jana Teichmanová

Cíl:

Využití dosavadních a dalších výsledků evaluací predikcí pro přesnější vystižení budoucího vývoje u předpovídaných ukazatelů – aktualizace metodiky modelového zpracování predikce cen základních zemědělských komodit.

  • Dílčí cíl: Analýza věcných příčin odchylek predikcí od skutečného realizovaného budoucího vývoje. Vypracování pomocného aparátu jako směrnice pro vlastní predikční rozhodnutí a výpočty.

Metodika, předpoklady, zdroje:

  • Kritické systémové hodnocení dosavadních evaluací s jejich možným rozšířením o další hodnotící charakteristiky umožní vytvořit určitou hierarchizaci úrovní predikčních kvalit.
  • Podle jejích výsledků bude vhodné ve spolupráci s ostatními pracovníky provést věcnou analýzu příčin významnějších diferencí mezi predikcemi a jejich realizacemi. Věcná analýza bude doprovázena i exaktním hodnocením (matematicko-statistické hodnocení významnosti diferencí popř. poměrových ukazatelů apod.).
  • Rozbor disponibilního statistického materiálu, který by sloužil jako podklad pro pomocné výpočty, jejichž výsledky by při vlastních predikcích měly orientační charakter.

Výstupy a jejich využití:

  • Článek v recenzovaném časopise.
  • Prezentace na odborném semináři.
  • Využití pro výstupy ÚZEI (TÚ) zaměřené především na zlepšení predikce cen zemědělských komodit.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě