Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

1272

Management chovu skotu: srovnání teoretických možností s praktickými postupy (Bošková)

1273

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (Medonos)

1275

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby (Poláčková)

1277

Rozvoj matematických modelů pro predikce dopadů variant agrární politiky na ekonomiky a environmentální aspekty zemědělství (Foltýn)

1278

Problematika méně příznivých oblastí v novém programovém období (Štolbová)

1281

Odhad ekonomických výsledků v zemědělství na základě podnikových dat FADN s nízkou či nulovou znalostí faktického vývoje odhadovaného roku (Hloušková)

1283

Zhodnocení účinnosti podpor z národních zdrojů zaměřených na zakládání seskupení producentů (Abrahamová)

1284

Hodnocení příčin účasti zemědělců v kontraktu Agroenvironmentální politiky a na příkladu titulů zatravňování orné půdy a biopásy (Čámská)

1285

Teritoriálny prístup hodnotenia dynamiky zamestnanosti v Českej republike a jeho aplikácia v plánovaní politiky zamestnanosti na vidieku (Čapkovičová)

1286

Proměny postojů, názorů a vzorců chování ne/venkovských obyvatel ČR za posledních 10 let v mezinárodním srovnání (Delín)

1287

Evaluace predikcí jako nástroj zvýšení jejich informační validity (Froněk)

1288

Teritoriální dimenze diverzifikace farem (Hrabák)

1289

Vyhodnocení ekonomických aspektů produkce řepkového semene v ČR a v EU (Janotová)

1290

Trendy na trhu potravin, systém podpor potravinářství a finanční zdraví v potravinářském průmyslu (Mezera)

1291

Identifikace úspěchů a neúspěchů naplňování vybraných principů Leader s posouzením, proč k úspěchu či neúspěchu dochází (Trantinová)

1292

Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích (Voltr)
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě