Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1273

Název projektu:

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (Medonos)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Jan Boudný, Ing. Martin Hruška, Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Cíl: 

Kvantifikovat kauzální účinky podpory ve srovnání s kontrafaktuální situací bez intervence na podpořené podniky zejména na jejich ekonomickou výkonnost a další neekonomické přínosy vyplývajících z poskytovaných strukturálních podpor zemědělským podnikům v delším časovém horizontu.

Dílčí cíle:

  1. Provedení aktualizace možných ekonomických i neekonomických dopadů investičních podpor na základě aktuálních ekonomických výsledků zemědělských podniků za období let 2007-2011.
  2. Vyhodnocení účinků investičních podpor na případu výroby mléka zejména na užitkovost dojnic, nákladovost produkce, produktivitu faktorů a dalších parametrů.
  3. Vyhodnocení investiční aktivity podniků dle velikosti se zohledněním stupně jejich majetkové propojenosti a pravděpodobnosti účasti v podporovaných opatřeních PRV za účelem případného omezení účasti v programu stanovením velikostního limitu.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Analýzy navazují na dosud zjištěné poznatky v rámci řešeného projektu č. 1266. Budou uplatněny ověřené metody kontrafaktuální analýzy pro vyhodnocení účinků v delším časovém období zejména Propensity Score Matching s metodou kernel matching a nejbližšího souseda s využitím souboru podniků z databází CreditInfo s údaji v období let 2007-2011 a nově na souboru podniků FADN, kde jsou zastoupeny i podniky s menší velikostí. Pro přesnější vyjádření ekonomických i neekonomických přínosů jednotlivých podporovaných projektů v delším časovém horizontu budou provedeny případové studie na podnicích, které obdrželi podporu.

V případě dílčího cíle 2 bude provedeno vyhodnocení účinku podpor pro vybrané typy investic v chovu dojnic na základě dat Nákladového šetření ÚZEI pro chov dojnic za období let 2004-2011 s využitím kontrafaktuální analýzy a doplňkového šetření k identifikaci jednotlivých výrobních technologií a časových etapám jejich obměny. Dopad podpory bude vyhodnocován nejen z hlediska změny v nákladovosti, ale také užitkovosti dojnic, technologické změny, změny technické efektivnosti a celkové produktivity faktorů. V případě dílčího cíle 3 bude provedeno statistické posouzení vztahu majetkové propojenosti do skupin podniků, jejich investiční aktivity, výkonnosti, finanční stability a účasti ve strukturálních podporách PRV na základě údajů z databáze Creditinfo a Systému sledování majetkových vazeb poskytovaných firmami Soliditet, s.r.o. a Čekia, s.r.o. Na základě analýzy bude navržena limitní velikostní hranice pro účast žadatelů v analyzovaném opatření.

Výstupy a jejich využití:

  • Ověření metodických nástrojů (zejména dílčích metod kontrafaktuální analýzy) pro hodnocení PRV 2007-2013 po jeho skončení (pro Ex post evaluaci).
  • Získání informací o přínosech a tzv. deadweight efektů podpory.
  • Úprava a navržení efektivního monitorovacího systému pro toto komplexní opatření.
  • Úprava metodiky pro monitorování indikátoru Hrubá přidaná hodnota.
  • Ověření nově navrženého dopadového indikátoru Evropskou komisí - Celková produktivita faktorů v rámci monitoringu a evaluace PRV.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě