Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1275

Název projektu:

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby (Poláčková)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Jana Poláčková, CSc.

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Jan Boudný, Ing. Bohdana Janotová, Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Cíl: 

Zlepšení databáze, způsobu zpracování a využití výsledků „Výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků ÚZEI“ se třemi dílčími cíli:

  1. ověření a doporučení vhodných metod a rozvrhových základen pro rozkalkulování druhotných nákladů v zemědělských podnicích;
  2. výběr nejvhodnějších rozvrhových základen pro rozpočítávání druhotných nákladů ve výběrovém šetření;
  3. navržení podrobnějšího sledování nákladů na pojistné a pojistného plnění v zemědělských podnicích.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

K cílům 1 a 2:

Rozpočítání druhotných nákladů pomocí rozdílných rozvrhových základen s využitím dat dosavadního výběrového šetření, výběr vhodné základny na základě příčinné závislosti, využití statistických testů (ANOVA) pro srovnání výsledků s původním rozvržením v zemědělských podnicích a ověření správnosti výsledků u vybraných respondentů šetření.

K cíli 3:

Zpracování doplňkového dotazníku o pojištění a pojistnému plnění pro respondenty dosavadního výběrového šetření, identifikace možností podrobnějšího sledování nákladů na pojištění a pojistného plnění, doplňkové konzultace s dodavatelskými účetními firmami a vybranými respondenty výběrového šetření.

Výstupy a jejich využití: 

Metodika rozpouštění nákladů pomocných činností a režijních nákladů v zemědělství (certifikovaná metodika pro zemědělské podniky s vnitropodnikovým kalkulačním účetnictvím).

Skripty pro automatizované rozvrhování druhotných nákladů (ve výběrovém šetření).

Analýza dat o pojistném a pojistném plnění pro řízení rizik v zemědělství (pro zemědělské podniky a MZe, resp. MF).

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě