Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1277

Název projektu:

Prostorové modelování ekonomických, ekologických a agro-environmentálních podmínek typových podniků ČR v podmínkách budoucí SZP (Foltýn)

Odpovědný řešitel: 
RNDr. Ivan Foltýn, CSc.

Řešitelský kolektiv: 
Ing. Ida Zedníčková, doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Jakub Kučera, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Václav Voltr, CSc.

Cíl: 
Cílem projektu je rozvíjet nový modelový aparát prostorové optimalizace zemědělských podniků (model FARMA-6) a vytvořit jeho plně využitelnou implementaci v optimalizačním systému GAMS. Hlavní inovací proti dosud využívaným modelům je prostorová (geografická) interpretace zemědělského podniku formou hektarové sítě (nebo sítě půdních bloků farmy) a jeho umístění v zemědělském prostoru ČR.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Model FARMA-6 bude realizován v optimalizačním systému GAMS pro simulaci ekonomiky a ekologických aspektů typových podniků (ilustrujících rozdílné výrobně-ekonomické podmínky) orientovaných jak na klasickou, tak specifickou zemědělskou produkci. Pro každý prvek hektarové sítě budou definovány technické, ekonomické, ekologické aj. parametry a omezení, která umožňují optimální využití každého hektaru. Model FARMA-6 umožní simulovat implementaci různých uvažovaných variant agrární politiky na typové podniky spolu s ekonomickými, ekologickými a agro-envi důsledky těchto politik.

Výstupy a jejich využití: 

Výstupem IVP 1277 by měla být publikace v recenzovaném, příp. impaktovaném periodiku a plánuje se studie o ekonomicko-matematických aspektech modelu FARMA-6 a jeho využitelnosti pro simulace dopadů agrární politiky a rozvoje venkova.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě