Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1274

Název projektu:

Posilování spolupráce a účinnosti faktorů akcelerujících inovační procesy v potravinářství jako nástrojů pro získání konkurenční výhody pro příští období (Mezera)

Odpovědný řešitel: 

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Eva Rusňáková, MSc., Ing. Martin Plášil, Ph.D., Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Martin Hruška, Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Cíl: 

Hlavním cílem je vyhodnotit vliv podpor z Programu rozvoje venkova (PRV) na inovační aktivitu v potravinářství, zejména zda zlepšují ekonomickou situaci podpořených podniků.

Dílčí cíl:

  1. Identifikace trendů v oblastech, jako je věda a výzkum v potravinářství, tržní orientace odvětví a jeho marketingová podpora a podnikatelské struktury.
  2. Vyhodnocení podpor inovací na finanční a nefinanční ukazatele podniků v odvětví potravinářství.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Projekt navazuje jak na předchozí výzkum řešitelského týmu v oblasti ekonomiky potravin, tak bezprostředně na projekt z roku 2012, který se týkal posouzení účinnosti podpor směřujících k přidávání hodnoty agrární produkci. Východiskem pro řešení projektu budou i poznatky z výzkumu jiných řešitelských týmů, jejichž výsledky obsáhne literární rešerše, resp. budou využity i subdodávky. Hlavním metodickým nástrojem pro řešení projektu je kvalitativní analýza podaných projektů k podopatření I. 1.3.2 poskytnutých MZe k získání poznatků o spolupráci subjektů a transferu VaV, což bude doplněno pilotním terénním šetřením ve vybraných podnicích formou interview a následným dotazníkovým šetřením. Následovat bude kontrafaktuální analýza, v rámci níž budou komparovány vybrané podniky podpořené v letech 2007-2011 z výše uvedeného podopatření s podniky, které nebyly v uvedeném období podpořeny z prostředků PRV. Pro analýzu budou využita data z MZe a dále budou analyzována i statistická šetření ČSÚ a Eurostatu, zejména v oblasti inovací.

Výstupy a jejich využití:

  • Doporučení pro strategická řešení MZe a pro přípravu Plánu rozvoje venkova 2014+.
  • Stať do recenzovaného periodika, resp. příspěvek na konferenci.
  • Vazba na TÚ 4228 „Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)“.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě