Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1276

Název projektu:

Hospodaření venkovských obcí (Nohel)

Odpovědný řešitel: 
Ing. et Ing. František Nohel

Řešitelský kolektiv: 
Ing. Jan Drlík, PhDr. Daniela Spěšná, Bc. Miloš Delín, Ing. Julie Kelnarová, Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Cíl:

Identifikace souvislostí mezi hospodařením (venkovských) obcí a jejich charakteristikami.

Metodika, předpoklady, zdroje:

Základním datovým zdrojem budou finanční výkazy obcí (konsolidovaný rozpočet, rozvaha) a od nich odvozené finanční ukazatele (především Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce publikovaná MF). Dále budou využity údaje o obcích (demografické, sociální a případné další charakteristiky).

Obce budou porovnávány v rámci vybraných kategorií (podle příslušné sociodemografické charakteristiky, venkov/města, odlehlý/příměstský venkov) a srovnání bude postaveno především na průměrných hodnotách v jednotlivých kategoriích. Srovnávací analýza bude eventuálně doplněna o další vhodné statistické metody (analýza závislosti veličin, shluková analýza apod.).

Rešerše literatury bude základem pro upřesnění metodiky a formulaci hypotéz. Získání dat je kritickým předpokladem pro úspěšnou realizaci výzkumu.

Výstupy a jejich využití:

Identifikace charakteristik ovlivňujících hospodaření obcí.

Publikování výsledků výzkumu formou článku v recenzovaném časopise.

Prezentace pro domácí odbornou veřejnost (Eurorural, Agrární perspektivy aj.).

Zpracování závěrečné zprávy z projektu.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě