Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1270

Název projektu:

Faktory ovlivňující čerpání dotačních prostředků z opatření Osy III a IV Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (Trantinová)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Marie Štolbová, CSc., Ing. Zuzana Bednaříková, Ph.D., Ing. Jakub Kučera, Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Andrea Čapkovičová, MSc., Mgr. Jiří Hrabák, Bc. Miloslav Delín

Cíl: 

Zjistit co nejvíce ovlivňuje čerpání dotačních prostředků opatření Osy 3 a 4 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Analýzy navazují na dosud zjištěné poznatky, které budou zpracovány v literární rešerši. Na základě faktorů působících na rozvoj venkova z literární rešerše bude proveden sběr statistických dat a jejich následná průzkumová analýza. Rešerše literatury bude také základem pro upřesnění metodiky a formulací hypotéz. Pro identifikaci faktorů budou porovnány vybrané statistické metody (např. analýza hlavních komponent, regresní analýza aj.). Dílčím cílem je konstrukce souhrnného indikátoru pro územní jednotky, který specifikuje územní jednotky, a bude proveden výběr modelových regionů s ohledem na periferní a stabilizované oblasti.

Následné polostrukturované rozhovory s identifikovanými zainteresovanými subjekty pomohou vysvětlit statisticky získané výsledky, které ovlivňují čerpání dotačních prostředků z opatření Osy 3 a 4 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

Současně bude rozvíjena trvalejší platforma rozvoje venkova, kde bude oslovena řada pracovišť v ČR i EU s dílčím cílem rozvinout spolupráci a sdílení zkušeností spojené s rozvojem venkova.

Výstupy a jejich využití: 

Metodické postupy přispějí k ověření statistických metod pro konstrukci souhrnného hodnocení a kategorizaci regionů. Výstupem budou rovněž specializované mapy, které přispějí k vizualizaci výsledků.

Identifikace faktorů umožní lepší "ladění" a cílení politiky v rozvoji venkova na celonárodní i regionální úrovni, umožní s regionálním rozlišením posoudit efekty politiky PRV a položí základ pro budoucí přípravu PRV.

Výstupy bude vhodné šířit prostřednictvím Celonárodní sítě pro venkov (MZe), kde tak může vzniknout komunikační platforma rozvoje venkova s diskuzí o zlepšeném zacílení podpor s přesahem o rozvoji venkova.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě