Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1282

Název projektu:

Evaluace stávajícího predikčního aparátu zemědělských komodit (Abrahamová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Miluše Abrahamová

Řešitelský kolektiv:

Pracovníci oddělení 1220

Cíl:

Na základě posouzení výsledků predikcí rozhodnout o použitelnosti, modifikaci, event. rozšíření současného prognostického aparátu (event. vylepšení prognostického aparátu).

Dílčí cíle:

  1. Hodnocení výsledků standardní metody pro krátkodobé predikce CZV zemědělských komodit a následných CPV a SC. Výzkum bude zejména zaměřen na rychle aplikovatelné metody s možností rychlé orientace a na vytvoření jistého standardu pro průběžné hodnocení.
  2. Aplikovatelná analýza predikční použitelnosti cenově transmisních modelů vytvořených v rámci VTÚ č. 43(4220)/2010. Výzkum je zaměřen na hodnocení v delším časovém horizontu a zejména na indikaci přepočtu modelových parametrů.

Individuální predikční metody a frekvence jejich používání - výzkum bude zaměřen na frekvence používání v konfrontaci s aplikací standardních postupů. Výzkum předpokládá individualizaci hodnotících postupů v návaznosti na specifiku predikčních metod.

Metodika, předpoklady, zdroje:

K vyhodnocení dosavadních predikcí bude využito následujících metod:

  1. hodnocení expertně intuitivní;
  2. hodnocení kvantitativní;
  3. hodnocení aplikability použité predikční metody;
  4. predikce jako hodnotitel stability uvažovaného ekonomického subsystému;
  5. hodnocení doby realizace predikcí.

Výstupy a jejich využití:

  • Článek v recenzovaném časopise.
  • Prezentace na odborném semináři.
  • Využití pro výstupy ÚZEI (TÚ, MÚ) zaměřené především na trendy vývoje cen zemědělských komodit na vnitřním trhu a dále cen v celé distribuční výrobkové vertikále (CPV a SC).

Informativní přínos rovněž pro odbornou sféru zemědělského sektoru, která často predikce ÚZEI využívá.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě