Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1279

Název projektu:

Agrární trh práce – zaměstnanost (Spěšná)

Odpovědný řešitel: 

PhDr. Daniela Spěšná

Řešitelský kolektiv:

Ing. Kelnarová, Bc. Miloslav Delín, DiS., Mgr. Pavel Pospěch, PhD., Ing. Jan Drlík, Ing. František Nohel, DiS.

Cíl: 

Cílem je postihnout a vyhodnotit trendy a aktuální stav agrární zaměstnanosti, a to v kontextu situace na agrárním trhu práce.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Práce koncepčně vychází z pojetí agrárního trhu práce jako specifického celku, pro nějž jsou charakteristické jevy, jejichž obdoby na ostatních trzích práce chybí (Whitener, Leslie, A. The agricultural labour market: A conceptual perspective. Research in Rural Sociology and Development, 1989, Vol. 4, Pp. 55-79. ISBN 0-89232-925-4). Jde o dlouhodobé snižování počtu pracovníků, cyklické trendy v nezaměstnanosti, specifickou profesní strukturu, stárnutí zemědělské populace, spjatost s venkovem aj.

Při zkoumání jevů a procesů agrárního trhu práce jsou použity:

  • standardní statistické metody analýzy sekundárních dat (deskriptivní a komparativní analýza, ekonometrická analýza - Beveridgeova křivka); zdroj: ČSÚ,
  • vlastní metodické postupy pro měření agrární nezaměstnanosti; zdroj: ČSÚ,
  • metody a techniky sociologického výzkumu – součástí je empirické šetření motivací a profesního směřování čerstvých absolventů AF MENDELU (vlastními silami, bez nároku na subdodávku, zpracování v SPSS).

Výstupy a jejich využití:

  • závěrečná zpráva z řešení projektu,
  • článek v recenzovaném časopise,
  • podklady pro řešení tradičních (Zelená zpráva aj.) a mimořádných úkolů ÚZEI, podklad pro ekonomické modelování ÚZEI.

Znalost situace na agrárním trhu práce je potřebná pro přípravu opatření zemědělské politiky i politiky rozvoje venkova jak na národní úrovni, tak pro diskusi v rámci SZP EU a mezinárodní komparace. Průběžný monitoring zaměstnanosti je potřebný i pro posuzování dopadů aplikovaných nástrojů zemědělské politiky.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě