Interní výzkumné projekty řešené v roce 2011

Číslo projektu: 1267

Název projektu:

Územní diferenciace migračních procesů v České republice a jejich dopad na rozvoj venkovských oblastí (Kozáková)

Odpovědný řešitel: 

Mgr. Eliška Kozáková

Spoluřešitelé: 

RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D., Ing. et Ing. František Nohel

Cíl: 

Zkoumání migračních procesů v ČR v souvislosti se socioekonomickými faktory a v kontextu s celkovým demografickým vývojem a dopad těchto procesů na rozvoj venkova.

Metodika, předpoklady, zdroje:

  • v prostředí GIS zpracování analýzy vývoje migrace v ČR od 90. let 20. století po současnost s cílem analyzovat vzájemné prostorové vztahy na území ČR;
  • zkoumání průběhu a vývoje migrace v čase a v prostoru a s pomocí nástrojů prostorové regresní analýzy.

Výstupy a jejich využití: 

Výsledky odpovídají na otázky:

  • k jakým změnám v daném předmětu docházelo a ve kterých oblastech ČR;
  • čím mohl být tento vývoj ovlivněn;
  • zda se v ČR nachází oblasti s trvale nízkou či vysokou migrací a čím je to podmíněno;
  • jaký dopad mají zjištěné trendy v oblasti migračních procesů na rozvoj venkovských oblastí.

Využití výsledků se předpokládá při formulaci a implementaci venkovské politiky.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě