Interní výzkumné projekty řešené v roce 2011

Číslo projektu: 1265

Název projektu:

Uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje zemědělci v lokálním rozvoji (Konečná)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Marta Konečná

Spoluřešitelé: 

RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D., Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Cíl: 

Hodnocení přenosu principů trvale udržitelného rozvoje zemědělci do lokálního rozvoje (v jeho ekonomických a sociálních aspektech), se zaměřením především na zemědělce hospodařící v ekologickém režimu. Cílem je zjistit, jak a v jaké míře přispívají zemědělci k lokálnímu rozvoji.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Kvalitativní výzkum provedený pomocí dotazníkového šetření a případových studií.

Výstupy a jejich využití: 

Charakteristiky farem, které nejvíce přispívají k rozvoji svého okolí, ať už po stránce ekonomické či sociální. Na základě charakteristik úspěšných farem a zjištěných kontextuálních faktorů budou navržena doporučení k lepšímu cílení politik na podporu lokálního rozvoje.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě