Interní výzkumné projekty řešené v roce 2011

Číslo projektu: 1268

Název projektu:

Ex post analýza účinnosti podpory vybraných opatření risk managementu na variabilitu příjmu zemědělských podniků v ČR s využitím holistického přístupu k řešení rizik zemědělského podnikání (Špička)

Odpovědný řešitel:

Ing. Jindřich Špička

Spoluřešitelé: 

Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.

Cíl: 

Vyhodnotit ex post účinnost subvencování vybraných opatření řízení zemědělských rizik v ČR s ohledem na reakci farmářů na úroveň rizika a politiku v oblasti řízení rizik v zemědělství.

Metodika, předpoklady, zdroje:

  • Stochastický simulační model využívající upravené Neumann-Morgensternovy funkce užitku a zohledňující stupeň averze k riziku. Simulace Monte Carlo bude provedena na podkladě reálných dat panelu individuálních farem v ČR různého výrobního zaměření, ekonomické velikosti a prostorového rozmístění.
  • Aplikace holistického přístupu OECD k analýze a řízení rizik v zemědělství.

Výstupy a jejich využití:

  • 1 článek v mezinárodním recenzovaném časopise (Zemědělská ekonomika nebo jiný vědecký časopis);
  • 2 příspěvky na konferenci;
  • 1 bulletin pro Ministerstvo zemědělství.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě