Přejít k hlavnímu obsahu

Výstupem interních i jiných projektů a aktivit jsou také certifikované metodiky, které jsou rovněž uvedeny v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Metodiky

Filtrovat dle roku

Odhad ekonomických výsledků zemědělství v ČR na bázi podnikových dat (certifikovaná metodika)
Hloušková, Z., Lekešová, M., Prajerová, A., Dereník P.
2021
Metodika ekonomického, energetického a environmentálního hodnocení výroby plodin
Voltr V., Hruška M., Nobilis L. (ECO-trend), Fuksa P. (ČZU)
2019
Stanovení dopadu sazeb a degresivity plateb v oblastech čelících přírodním a jiným specifickým omezením na potřebu finančních prostředků
Štolbová, M., Hruška, M.
2014
Hodnocení ekonomických aspektů protierozní ochrany zemědělské půdy (certifikovaná metodika)
2014
Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích (certifikovaná metodika)
Poláčková, J. a kol.
2013
Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení (certifikovaná metodika)
Štiková, O. a kol.
2013
Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ)
Voltr, V., Hruška, M., Froněk, P. (ÚZEI), Šařec, P. (ČZU), Leština, J. (VÚRV, v. v. i.)
2012
Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní
Plášil, M. a kol.
2010
Predikce rentability zemědělských komodit do roku 2014 (certifikovaná metodika)
Foltýn. I. a kol.
2010
Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství
Poláčková, J. a kol.
2010
Metodika aplikace společných kritérií EU pro redefinici LFA v podmínkách ČR
Kučera, J., Štolbová, M.
2010
Metodika aplikace jemného doladění (fine tuning) nově stanovených LFA podle produkčních kritérií v podmínkách ČR
Štolbová, M.
2009
Metodika uplatnění bonitace půdního fondu pro stanovení průměrného SGM orné půdy obcí ČR
Štolbová M., Voltr, V., Ratinger, T.
2009
Metodika posouzení krajinných prvků v kontextu hospodaření na zemědělské půdě
Trantinová, M.
2009
Metodika stanovení méně příznivých oblastí (LFA)
Štolbová, M.; Kučera J.; Hlavsa, T. a kol.
2008