Přejít k hlavnímu obsahu

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Č. NÁZEV POLOŽKY OBSAH
1. Název Ústav zemědělské ekonomiky a informací
2. Důvod a způsob založení Zřizovací listina ÚZEI
3. Organizační struktura Řídící schéma ÚZEI
4. Kontaktní spojení Mánesova 1453/75 
120 00, Praha 2 
E-mail: podatelna@uzei.cz 
Tel: 222 000 222
Kontaktní údaje
Telefonní seznam vedoucích pracovníků
5. Případné platby lze poukázat č. účtu 32131021/0710 ČNB Praha
6. IČO 00027251
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ00027251 (plátce DPH)
8. Dokumenty DKRVO 
Zřizovací listina ÚZEI 
Knihovní řád 
Koncepce rozvoje
Rozpočet ÚZEI
Roční zprávy ÚZEI
Genderový plán
9. Žádosti o informace - elektronicky na adresu: podatelna@uzei.cz
- elektronicky do datové schránky: ID v4gdarq 
- písemně na adresu: Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, podatelna 
10. Příjem podání a podnětů  
11. Předpisy Zákon .č. 219/2000 Sb.,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon .č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,  ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška .č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon .č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
12. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací
13. Licenční smlouvy ÚZEI je vyňat z povinnosti poskytovat informace, které jsou předmětem práva autorského podle § 11 odst. 5 zák.č. 106/1999 Sb.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací a informace poskytnuté na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím