Přejít k hlavnímu obsahu

Ochrana osobních údajů

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

ÚZEI je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ke dni 1.1.1993. ÚZEI sídlí na adrese Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČO: 00027251, DIČ: CZ00027251.

Pokud chcete ÚZEI kontaktovat s dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, využijte prosím jednu z následujících možností:

- Písemně na adresu sídla organizace

- E-mailem: GDPR@uzei.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Kateřina Tužilová.

 

Uchazeči o zaměstnání
Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU
Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020 (drůbež)
Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020
Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků
Statistické sledování a ekonomická situace vybraných sektorů rostlinné a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP, včetně sociálních aspektů
Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)
Dotazníkové šetření pro zemědělce malého rozsahu
Efekt nastavení podmínek Greeningu v ČR na chování zemědělských podniků
Udržitelnost okopanin (konzumní brambory, cukrová řepa) v ČR do roku 2020 a v novém programovém období SZP 2021+
Organizace odborného workshopu Zachování biodiverzity a genetických zdrojů
Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020
Aktualizace sazeb dotačního programu - Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat
Hodnocení Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny
Vyhodnocení míry rentability výroben energií ze zemědělské a lesnické biomasy
Matematické modelování ekonomických a ekologických procesů v agrárním sektoru, zejména s ohledem na SZP 2020+
Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020
Podpora opatření pro životní prostředí SZP – rozvoje venkova
Ekonomika výroby konzumních vajec v různých technologiích chovu nosnic (vejce)
Sledování potravinových ztrát a potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci
Šetření ekonomiky zpracování masa a výroby masných výrobků
Zmapování uznatelných nákladů s následným výpočtem sazeb u dotačních programů 1.I. – „Podpora vybudování kapkové závlahy“ a 1.R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“
Vyhodnocení Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v ČR (2019-2023)
Certifikační orgán pro zemědělství
Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2022
MikroAKIS aktérů v rámci AKIS ČR
Šetření nákladovosti výroby vybraných potravinářských výrobků
Strategie ČR pro bílkovinné plodiny
Podpora hodnocení a řízení intervence „Dobré životní podmínky zvířat“ pro strategický plán SZP 2023-2027
Agri Benchmark Cash Crop – šetření nákladů a výnosů komodit rostlinné výroby
Vyčíslení zvláštních nákladů u neinvestičních opatření u organizací producentů