Přejít k hlavnímu obsahu

Dotazníkové šetření pro zemědělce malého rozsahu

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, je v rámci tematického úkolu Vývoj a provozování zemědělské datové sítě FADN ČR dle standardů EU pověřen Ministrem zemědělství zpracovat Dotazníkové šetření pro zemědělce malého rozsahu

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:

Jaké Vaše osobní údaje UZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

Vzhledem k tomu, že MZe ČR potřebuje pro správné nastavení dotační politiky znát ekonomické výsledky všech žadatelů o podpory, včetně malých zemědělců, připravil náš ústav pilotní (ověřovací) projekt Dotazníkového šetření pro zemědělce malého rozsahu. Cílem projektu je ověřit proveditelnost tohoto šetření z hlediska obsahu dotazníku, formy provedení šetření i zpracování výstupů pro potřeby MZe ČR i vlastních účastníků šetření.

Jakým osobám předá UZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Vámi předané osobní údaje již nejsou žádným dalším osobám poskytovány.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů a následně budou dále dlouhodobě zpracovávány pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely, například pro sledování dlouhodobých trendů v zemědělství.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám UZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby UZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby UZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby UZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze