Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Certifikační orgán pro zemědělství

Certifikační orgán pro zemědělství

Certifikační orgán pro zemědělství

Byl založen za účelem poskytování komplexních služeb v oblasti certifikace poradenských služeb v zemědělství.

 

Certifikační orgán ÚZEI provádí následující druh certifikace:

 • produktovou certifikaci dle schématu ADVIGREEN (Certifikační schéma) Certifikačního schématu zařazeného  do seznamu přezkoumaných schémat podle EA-1/22 dostupného na webových stránkách Českého Institutu pro akreditaci, o.p.s.

Certifikační orgán je pro svoji činnost pověřen Ministerstvem Zemědělství. Příjemci služeb certifikačního orgánu jsou pouze zákazníci z České republiky.

 

INFORMACE PRO ŽADATELE A DRŽITELE CERTIFIKÁTU ADVIGREEN

POSTUP CERTIFIKACE

Všichni zájemci o certifikaci mají rovnocenný přístup k certifikačnímu orgánu a nejsou vůči nim uplatňovány nepatřičné finanční nebo jiné podmínky. Certifikační orgán uplatňuje své postupy nediskriminačním způsobem.

Certifikační orgán ÚZEI poskytuje zájemcům o certifikaci relevantní informace týkající se požadovaného typu certifikace a v případě zájmu zašle formulář s vaší žádostí.

ŽÁDOST O CERTIFIKACI DLE ADVIGREEN

 

 

 • qr kod

 

  Součástí objednávky je i požadavek na zaslání podkladů týkajících se objednatele/ žadatele o certifikaci.

  Příloha 2

  Příloha 3

  Příloha 4

  Tyto podklady zašle žadatel certifikačnímu orgánu na adresu certifikace@uzei.cz

  Zástupce certifikačního orgánu přezkoumá objednávku/žádost a v případě potřeby dohodne se žadatelem rozsah dokladů, které je potřeba zaslat před zahájením certifikačního procesu.

   

  PLATNOST

  Certifikační cyklus je 36 měsíců s výhradou případu prodloužení platnosti certifikátu. Certifikační orgán může zkrátit certifikační cyklus, ale nemůže jej prodloužit. Certifikát musí být vystaven s počáteční platností 36 měsíců.

  V případě prvotní certifikace je datem, od kdy platí certifikát, datum vydání certifikačního rozhodnutí. Při následující certifikaci je datum „platnost od“ zcela závislé na datu „platnost od“ z prvotní certifikace.

  STANOVENÍ CHARAKTERISTIK TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ AUDITU

  Audit zahrnuje:

  • Počáteční posouzení systému řízení včetně přezkoumání podkladů
  • Vydání auditní zprávy o posouzení
  • Dozor systému řízení služby:

       o Posuzování systému řízení organizace dle plánu auditu 

       o Mystery shopping – Neohlášený audit 

       o Reporting - Podávání zpráv 

   

  POČÁTEČNÍ AUDIT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

  Účelem počáteční inspekce výrobního závodu a posouzení systému řízení výroby je zjištění, zda jsou splněny nezbytné podmínky, týkající se personálu a zařízení pro zajištění správné výroby i zda existuje příslušné řízení výroby, které je vhodné.

  CO ověřuje minimálně:

  • dokumentaci pro system řízení a případných dalších dokumentů (příručka jakosti, organizační směrnice, řády atd.) a posoudí jejich ustanovení, zvláště jsou-li v souladu s příslušnými požadavky pro výrobu a řízení výroby;
  • další skutečnosti dle rozhodnutí CO v návaznosti na konkrétní podmínky.

  Zjištěné skutečnosti jsou zaznamenávány ve zjištění při auditu.

   

  DOZOR SYSTÉMU ŘÍZENÍ

  Součástí certifikačního schématu a procesu posuzování shody je dozor. Soubor činností neboli proces dozorového posuzování je stanoven v souvisejícím dokumentu dle využitého typu. 

  V průběhu platnosti certifikátu (3 roky) se musí provést každý rok minimálně jeden dozorový audit, který ověří zda-li je systém řízení udržován, neustále zlepšován a zda-li je možno ponechat udělený certifikát v platnosti. 

  V průběhu dozorového auditu se neověřuje celý systém řízení, ale jen jeho část. Jsou stanoveny prvky, které se musí při každém auditu prověřit (řízení dokumentace, přezkoumání vedením, ...) a prvky nepovinné, které volí vedoucí auditor na základě výsledků předchozích auditů. Na závěr dozorového auditu je vždy sepsána Zpráva z dozorového auditu. 

   

  • Posuzování systému řízení organizace dle plánu auditu 
  • Mystery shopping – Neohlášený audit 
  • Reporting - Podávání zpráv 

   

  PŘEZKOUMÁNÍ

  Vyhodnotí se auditní zpráva o počátečním posouzení, zda byla zjištěna shoda se specifikovanými požadavky.

   

  ROZHODOVÁNÍ O CERTIFIKACI

  Na základě kladných výsledků při přezkoumání rozhodne CO o udělení certifikátu.

  Podrobný popis pro udělování certifikace je uveden v procesním schématu auditu systému řízení poskytování poradenských služeb.

   

  ČINNOSTI V PŘÍPADĚ NEGATIVNÉHO ZJIŠTĚNÍ

  Zjistí-li CO neshodu, na kterou poskytovatel dostatečně a včas nereagoval, musí požádat poskytovatele o nápravu těchto zjištění v co nejkratším termínu nejpozději do 3 měsíců. Účinnost opatření k nápravě musí ověřit CO.

   

  POZASTAVENÍ NEBO ODNĚTÍ CERTIFIKÁTU

  Při neplnění podmínek dozoru nebo při nesprávném použití certifikátu popř. certifikační značky může certifikační orgán pozastavit nebo odejmout certifikát.

  Platnost pozastaveného certifikátu se může obnovit na základě kladných výsledků při šetření nedostatků. Při nesplnění nedostatků odejme certifikační orgán certifikát.

   

  ZRUŠENÍ CERTIFIKÁTU

  Zrušit certifikát může ředitel ÚZEI pouze na základě písemné žádosti certifikovaného subjektu nebo po zjištění, že certifikovaný klient již neexistuje.

   

  STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ

  CO informuje žadatele o certifikaci již při vstupním jednání, mino jiné o možnosti podání námitek k procesu certifikace. Všechny námitky a stížnosti jsou registrovány v „knize námitek“. Pro omezení opakování námitek a stížností jsou evidována nápravná opatření a z nich vyplývající preventivní opatření.

   

  PROCESNÍ SCHÉMA AUDITU SYSTÉMU ŘÍZENÍ

   

  Databáze certifikáty

  Ceník služeb COV

  Podmínky používání Certifikační značky ADVIGREEN

  Kvalifikační požadavky na pracovníky subjektu v CS ADVIGREEN

  Požadavky na systém řízení

  © 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě