Přejít k hlavnímu obsahu

Certifikační orgán pro zemědělství

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00 jako certifikační orgán, je pověřen Ministerstvem zemědělství ČR poskytovat komplexní služby v oblasti certifikace poradenských služeb v zemědělství.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:
Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

ÚZEI může zpracovávat osobní údaje vztahující se k subjektům posuzování shody, které usilují
o certifikaci nebo jsou certifikovaní, a v souvislosti s činností spojené s poskytováním poradenských služeb v oblasti zemědělství. Její definice a požadavky jsou vymezeny dle dokumentu „Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství schválené Poradou vedení Ministerstva zemědělství ČR č. j.: MZE-29664/2022-13133.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Osobní údaje jsou ze strany ÚZEI zpracovávány výlučně pro jeho potřebu, k řádnému provádění certifikace a činností s certifikací spojených. ÚZEI nepředává data žádné třetí straně, výjimku tvoří pouze taková povinnost, kterou jí ukládá platná legislativa.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů a následně budou dále dlouhodobě zpracovávány pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely, například pro sledování dlouhodobých trendů v zemědělství.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.