Přejít k hlavnímu obsahu

Akvakultura

Ministerstvo zemědělství nás pověřilo vykonáváním kontaktního pracoviště Národního zpravodaje pro akvakulturu v oblasti shromažďování, správy a využívání údajů v odvětví rybolovu.

Základní legislativní rámec pro tuto činnost je vymezen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008, označovaným jako EU MAP.

Národní zpravodaj zajišťuje výměnu informací mezi členským státem a Komisí o přípravě, provádění a vyhodnocování Národního pracovního plánu na shromažďování údajů v akvakultuře. Národní zpravodaj dále koordinuje přípravu výroční zprávy, zajišťuje předávání informací v rámci členského státu a účastní se zasedání Regionální koordinační skupiny RCG ECON.

Hlavní aktivitou v rámci shromažďování údajů je pro ÚZEI sběr socioekonomických údajů původně dle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1251 a aktuálně dle rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1167 a prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/1168. Tento sběr představuje příslušnou kapitolu Národního pracovního plánu a je pro Českou republiku povinný.

Jako podpůrná platforma pro sběr socioekonomických údajů z akvakultury byl v roce 2022 vytvořen portál pro produkční akvakulturu akvanavigator.cz.

Cílem tohoto portálu je poskytnout informace o produkční sladkovodní akvakultuře v České republice a pomoci k rozvoji akvakultury v naší zemi v souladu s cíli Společné rybářské politiky EU. K tomu slouží například popis činností, které jsou nutné k zahájení činnosti rybářského podniku nebo k provozu již zavedených rybářských podnikatelských aktivit uvedených na portálu v sekci s názvem Životní situace rybáře. Dále portál nabízí aktuální informace o dotacích, platné legislativě, statistikách, chorobách a nákazách ryb. Též poskytuje náhled k novým studiím a odborným analýzám. Součástí stránek je platforma pro shromažďování údajů pro tvorbu Společné rybářské politiky Evropské unie s uvedením všech souvislostí týkajících se sběru socioekonomických dat dle požadavků Evropské komise definovaných v Národním pracovním plánu. Portál nabízí i kalendář akvakulturních událostí zaměřený na odborné a vzdělávací akce. Na podzim jsou zde uvedeny termíny výlovů rybníků.

Činnosti ÚZEI spojené s akvakulturou jsou spolufinancované Evropskou unií v rámci projektů podpořených z Operačních programů Rybářství.