ÚZEI připravil ve spolupráci s FAO mezinárodní workshop

Příroda nečeká na to, až se schválí dohody

Tato slova zazněla v příspěvku pana Reného Castra Salazara, náměstka ředitele FAO pro oblast klimatu, biodiverzity, půdy a vody, který v rámci své návštěvy ČR zahájil mezinárodní workshop zaměřený na ochranu biodiverzity a genetické zdrojů. Workshop se uskutečnil ve dnech 22.10 – 24.10. na půdě České zemědělské univerzity a ve spolupráci s FAO OSN ho z pověření Ministerstva zemědělství ČR zajistil Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Cílem workshopu bylo sdílení zkušenosti s ochranou biodiverzity a využitím genetických zdrojů se zvláštním ohledem na jejich roli v potravinářství, zemědělství a lesnictví.

Workshopu se účastnilo 30 účastníků zastupujících 19 zemí převážně z oblasti Balkánu, Kavkazu a Střední Asie, kteří diskutovali o možnostech zlepšení ochrany a monitoringu biodiverzity s českými experty specializujícími se na ochranu přírody, či na živočišné a rostlinné genetické zdroje a jejich využití v zemědělství a lesnictví. K odborné diskusi zásadně přispěli zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a odborníci z výzkumných ústavů (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav živočišné výroby, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky).

Workshop byl zaměřen na plnění Úmluvy o biologické rozmanitosti i zavedení Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivému a rovnocennému rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání. Kromě příspěvků byla značná část workshopu vyčleněna na interaktivní diskuze a práce ve skupinách, ve kterých byla identifikovaná možná opatření na zachovávání biologické rozmanitostí a ochranu genetických zdrojů v zemědělství a lesnictví. Workshop tak sloužil jako jedinečná příležitost ke sdílení zkušeností a názorů, které odrážely nejenom specifika a rozdíly jednotlivých zemí, ale také různorodé profesní zázemí jednotlivých účastníků. V neposlední řadě tak workshop poskytl příležitost k navázání nových kontaktů a prohloubení další spolupráce napříč zeměmi. Účastníci se shodli, že pro ochranu biodiverzity a genetických zdrojů je mimo jiné důležitý legislativní rámec, spolupráce napříč sektory na národní i mezinárodní úrovni, zapojení místních komunit (především mladých lidí), jejich vzdělávání a osvěta směrem k ochraně přírodních zdrojů a jejich ekosystémových služeb. Tato opatření nabývají většího významu zejména v kontextu probíhající klimatické změny.

Klimatické změně a důležitostí plnění Pařížské úmluvy se ve svém úvodním vstupu věnoval právě i pan René Castro Salazar, který v doprovodu Jiřího Jílka (stálý představitel ČR při FAO) a Patricka Kalaše (FAO - Odbor pro biodiverzitu, půdu a vodu) navštívil ČR na pozvání Ministerstva zemědělství ČR. Pan Castro se ve svém příspěvku zabýval činnostmi FAO v oblasti klimatu, biodiverzity a jejího vztahu k zemědělství. Zaměřil se na shrnutí situace v klimatické oblasti a emisí oxidu uhličitého, kde je stále rozvinutý svět největším přispěvatelem ke klimatické změně. Na příkladu Kostariky uvedl snahy o redukci emisí a jejich kompenzaci, vyzdvihl význam ochrany a pěstování lesů a projektů na podporu odpovědné zemědělské produkce. Upozornil na nutnost budoucí regulace v oblasti biotechnologií, kde lze v budoucnu očekávat rozvoj tzv. Digital Sequencing Information a vytváření zcela nových látek (např. léčiv, enzymů apod.) v laboratorních podmínkách.

12.11.2019
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě