Přejít k hlavnímu obsahu

Agri Benchmark Cash Crop – šetření nákladů a výnosů komodit rostlinné výroby

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, zpracovává pro Ministerstvo zemědělství ČR tematický úkol s názvem „Analýza nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit ČR a ve vybraných členských zemích“ a je členem mezinárodní sítě agri benchmark Cash Crop zaměřené na výzkum a analýzu ekonomiky základních tržních komodit rostlinné výroby.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:

Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

Na základě tematického úkolu s názvem „Analýza nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit ČR a ve vybraných členských zemích“ ÚZEI zpracovává Vaše osobní údaje za účelem vyhodnocování ekonomiky pěstování plodin ve vybraných krajích ČR. ÚZEI tyto údaje využije pouze pro účely: a) aktualizace databáze nákladů a výnosů plodin pro mezinárodní síť agri benchmark Cash Crop a b) následného využití těchto dat v tematickém úkolu s názvem „Analýza nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit ČR a ve vybraných členských zemích“ a v dalších publikacích v roce 2024 a následujících letech. ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává na základě titulu splnění právní povinnosti, která mu byla Ministerstvem zemědělství ČR uložena listinou, kterou byl ÚZEI zřízen.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Podnik poskytuje pouze primární vstupní údaje, které jsou dále modifikovány. Výstupem jsou typizovaná data, která budou využita v rámci mezinárodních komparací sítě agri benchmark bez možnosti identifikace podniku. Výstup z tematického úkolu bude předán zástupcům Ministerstva zemědělství.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů a následně budou dále dlouhodobě zpracovány pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely, např. pro sledování dlouhodobých trendů v zemědělství. 

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnil neúplné osobní údaje, budou-li pro to splněny podmínky.

  • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li pro to splněny podmínky.

  • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.

  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.

  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.