Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020 a nové období 2021-2027

Číslo úkolu: 4104

Odpovědný řešitel: Ing. Marta Mrnuštík Konečná

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., od 1.9.2021 Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

1.   Podpora naplňování plánu hodnocení a aktualizace souboru „Struktura Evaluačního plánu“ s ohledem na plánované aktivity monitoringu a hodnocení v roce 2021 pro následné využití při zpracovávání VZ 2021

-       aktualizace dle skutečně provedených hodnocení v roce 2021

-       revize plánovaných aktivit hodnocení pro 2022 a 2023

2.   Zpracování připomínek a komentářů k výstupům hodnotitele pro průběžné hodnocení PRV za rok 2021.

3.   Vedení databáze kontextových ukazatelů pro PRV.  Na základě vývoje kontextových ukazatelů příprava časových řad a analýz pro posouzení rozvojových potřeb.

4.   Spolupráce na zpracování zadání pro dílčí věcné monitoringy a metodiky zejména pro plošná opatření PRV v rámci zpracování ročního plánu hodnotících aktivit na rok 2022.

5.   Zpracování přehledu metod a přístupů hodnocení intervencí SP SZP (rešerše metod hodnotitele za období 2014-2020 a metod doporučovaných EK pro I. pilíř) vč. zdrojů potřebných dat na základě čl. 126 návrhu nařízení ke Strategickým plánům. Bude využito pro přípravu Hodnotícího plánu SP SZP – bude zahrnovat SOT, PP, plošné a projektové intervence.

Struktura a termíny výstupů

1.     Souboru „Struktura Evaluačního plánu“: aktualizace průběžně, předání aktualizované verze 2x za rok (konec dubna 2021 a října 2021) – v časovém předstihu před jednáním Monitorovacího výboru PRV

2.     Připomínková tabulka k výstupům hodnotitele: průběžné výstupy z připomínkového řízení hodnotících zpráv odevzdaných hodnotitelem v březnu a září 2021. Následně souhrnně odevzdány v červnu a prosinci 2021.

3.     Databáze kontextových ukazatelů: vedení průběžně, předání aktualizované verze 2x za rok (konec II. Q 2021 a IV. Q 2021) v návaznosti na předávání na MMR

4.     Roční plán hodnotících aktivit (včetně monitoringu): zpracování říjen 2020 v předstihu před jednáním MV PRV, aktualizace průběžně.

5.     Zpracování přehledu metod a přístupů hodnocení: kontrolní termín konec I. Q a II. Q, odevzdání konec III. Q 2021

Jednotlivé výstupy budou odevzdány v termínech uvedených výše, celková zpráva a předávací protokol bude vyhotoven na konci roku za všechny výstupy.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě