Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Příprava strategického plánu SZP na období 2022-2027 a souvisejících podkladů

Číslo úkolu: 4136

Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.

Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

A)     Zpracování analytických a strategických podkladů pro sestavení strategického plánu SZP

1.     dopracování analytických podkladů a SWOT pro všechny specifické a průřezové cíle a aktualizace dat kontextových ukazatelů pro tvrzení ve SWOT analýze podle výstupů konzultací s EK, na základě doporučení hodnotitele a připomínek z pracovních skupin s NNO

2.     aktualizace jednotlivých intervencí na základě potřeb vycházejících ze SWOT podle výstupů konzultací s EK, na základě doporučení hodnotitele a připomínek z pracovních skupin s NNO včetně variantních propočtů návrhů kalkulací sazeb, resp. jednotkových částek pro relevantní opatření, určení výstupových a výsledkových ukazatelů a jejich kvantifikace

2a) v případě intervencí spadajících pod články 29 - 33 zajištění referenčních hodnot pro jednotlivé komodity, aktualizovat propočty rentabilit jednotlivých komodit, na které se vztahuje VCS pro rok 2020, vzhledem k nedávno zveřejněným strategiím EK je třeba do strategického plánu rovněž zapracovat vliv navrhovaných podpor na životní prostředí, zejména vliv chovu hospodářských zvířat na životní prostředí a udržitelnost; variantní propočty návrhů kalkulací sazeb resp. jednotkových částek pro relevantní opatření, určení výstupových a výsledkových ukazatelů a jejich kvantifikace

2b) v případě intervencí spadajících pod čl. 65 až 67 návrhu nařízení revize a aktualizace kalkulace návrhů plateb

2c) v případě kondicionalit podle čl. 11 a přílohy III a intervencí spadajících pod čl. 28 („ekoschémata“) dopracovat a přitom zohlednit výsledky níže uvedených TÚ, v předchozím roce neproběhlo, použít součinnost s využitím TÚ „Sledování a hodnocení nastavení podmínek greeningu v ČR v roce 2015-2020 včetně jejich vlivu na životní prostředí a podnikovou ekonomiku“ a „Pokračování ve sledování a hodnocení nastavení podmínek greeningu v ČR v roce 2015 -2020 včetně jejich vlivu na životní prostředí a podnikovou ekonomiku

3.     zhodnocení souladu intervencí s dohodou WTO (metodiku hodnocení poskytne MZE) Dále u intervencí spadajících pod čl. 28 („ekoschémata“), které jsou novým opatřením v rámci SZP, zpracovat analýzy a vyhodnocení celoplošné ekoplatby do ekonomiky podniků a vliv ekoplatby na ekonomiku podniků.  Podniky budou řazeny dle velikosti, jednotlivých kultur (R, U, G, T, S, V, C, J), případně dalších kritérií; podporovat aktualizace odpovídajících NV; poskytnout součinnost při nastavení podmínek a kalkulace plateb v rámci ekoplatby, jakož i součinnost při zavádění certifikačního procesu akreditovaných subjektů včetně vydávání certifikátů o splnění požadavků na poskytování akreditace v souladu s certifikačním schématem.

4.     analýza dopadu uplatnění definice skutečného zemědělce do struktury a ekonomiky podniků dle podmínek vymezených MZE

 

B)     Organizace a vedení tematických pracovních skupin a součinnost v rámci koordinační skupiny 

-       příprava podkladů, zápisů z jednání a aktualizace podkladů na základě podnětů z jednání PS, NNO a zaslaných připomínek MZe včetně standardního vypořádání připomínek

(organizace koordinačních jednání a jednání s NNO bude v gesci MZe)

C)     Součinnost při projednávání právních předpisů EK, Rady a EP, včetně pozic ČS, strukturovaného dialogu s EK a konzultací s EK

-       - na základě strukturovaného dialogu s EK vnikne seznam doporučení, která bude nutné zapracovat do materiálu

D)     Aktualizace a rozvoj modelových nástrojů – tzv. kalkulátorů pro alokaci rozpočtu pro SZP

 

E)     Ekonomická situace vybraných sektorů rostlinné a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP

 

-       Vyhodnocení vlivu poskytování všech podpor na ekonomiku podporovaných komodit včetně vyhodnocení vývoje rentability bez dobrovolné podpory vázané na produkci a s dobrovolnou podporou vázanou na produkci (brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zelenina, konzumní brambory, cukrová řepa, bílkovinné plodiny, masná telata, dojnice, a pasené ovce a kozy). Sběr dat o ekonomice podpořených komodit proběhne v rámci TU 52.

-       Aktuální popis obtíží a související ekonomický význam u jednotlivých odvětví, a to vzhledem k návaznosti na předchozí úkol č. 20/2020 se zřetelem na vývoj sklizňových ploch, výnosů a produkce, počtů zvířat

-       vliv navrhovaných podpor na životní prostředí, zejména vliv chovu hospodářských zvířat na životní prostředí a udržitelnost

-       Závěry budou sloužit jako podklad pro následné celkové vyhodnocení nastavení této podpory v ČR pro přechodné a návazně řádné období 2015-2020 SZP po 2021+. Uvedené vyhodnocení poskytování podpor, včetně zdůvodnění, může být zároveň použito jako argumentace při případném auditním šetření ze strany orgánů EK, EÚD či NKÚ.

-       V případě potřeby bude ÚZEI pružně reagovat na aktuální vývoj situace, aby mohla být na základě provedených analýz ÚZEI formulována pozice ČR.

F)      Součinnost při nastavení poradenského systému

-       větší část pokračujících prací na poradenském systému bude vypracována mimo UZEI

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní:

každý měsíc jednání koordinačního týmu

pracovní skupiny dle potřeby a dohody s MZe

Termíny výstupů:

A)    v závislosti na termínech konzultací s EK a dořešení finančního rámce SP ze strany MZE

B)    průběžně – organizace a účast na jednáních, aktualizace podkladů v závislosti na připomínkách

C)    v závislosti na předložení právních předpisů a termínů konzultací

D)    průběžně – aktualizace kalkulátorů

E)    Vyhodnocení ekonomické situace vybraných sektorů rostlinné a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP – červen 2021

F)    průběžně

Konečný termín zpracování TÚ formou souhrnné závěrečné zprávy je prosinec 2021.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě