Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2020-2022

Číslo úkolu: 4407

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová, odbor 1010

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

Úkol řeší specifické a aktuální otázky odborné přípravy lesních pedagogů v souladu s výše uvedeným Akčním plánem a dále s Koncepcí podpory mládeže na období 2014 – 2020 schválenou Usnesením vlády ČR č. 342 ze dne 12. května 2014 a dalšími strategiemi vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Cílem úkolu je zvýšit odbornou připravenost lesních pedagogů. Semináře by měly pomoci lesním pedagogům připravit akce pro různé cílové skupiny, kterým srozumitelně představí témata, související se zásadami principů udržitelného rozvoje a udržitelného obhospodařování lesů. Dalším úkolem seminářů je analyzovat a zobecnit problematické okruhy v práci lesního pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy překonávat a metodicky i didakticky zvládnout.

Rozpis činností:

Rozpis činností:

·       zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu, témata daných seminářů stanoví Pracovní skupina MZe zabývající se lesní pedagogikou v ČR,

·       zajištění vhodných pomůcek a studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům,

·       zajištění odpovídajících prostor k realizaci seminářů (exteriér, interiér) blízko lesa, včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb

·       zajištění propagace akcí formou inzerce v odborném tisku a na internetu,

·       oslovení potencionálních účastníků z řad lesních pedagogů - zhotovení a distribuce pozvánek,

·       zajištění komunikace s účastníky.

 

K naplnění cíle úkolu budou uspořádány tyto 2-3 denní semináře pro minimální počet 30 účastníků:

·       Pracovně-vzdělávací seminář zaměřený na prohlubování schopností lesních pedagogů zpracovávat témata týkající se lesního ekosystému a lesního hospodaření do programů lesní pedagogiky založených na prožitkové pedagogice (termín konání: květen/červen 2021).

·       Pracovně-vzdělávací seminář zaměřený na specifika lesní pedagogiky ve spojitosti s právní úpravou a zdokonalení znalostí a dovedností lesních pedagogů související s realizací programů lesní pedagogiky. (termín konání: říjen/listopad 2021).

Struktura a termíny výstupů

Termín: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě