Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů a programů, Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

Číslo úkolu: 4408

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

Obsahově a organizačně zajistit vzdělávací akce formou semináře/webináře pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Cílem je seznámit účastníky s podporami do lesního hospodářství poskytovanými z národních zdrojů, příspěvků a programů.

Program rozvoje venkova bude prezentován v tomto roce spíše okrajově vzhledem k tomu, že nový programový dokument není a PRV se nachází v přechodném období.

Rozpis činností:

a)   zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu,

b)   zajištění studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům,

c)   zajištění odpovídajících prostor k realizaci vzdělávacích akcí, včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb,

d)   zajištění propagace akcí formou inzerce v odborném tisku a na internetu (např. Lesnická práce, Silvarium.cz),

e)   oslovení potencionálních účastníků - zhotovení a distribuce pozvánek, spolupráce s profesními sdruženími, např. SVOL, ČKOLH a s orgány státní správy lesů (krajské úřady),

f)    zajištění komunikace s účastníky.

Realizace 2 webinářů a 2 jednodenních seminářů s celorepublikovým pokrytím (1x Čechy, 1x Morava), počet účastníků cca 20 osob na akci, termín: konzultovat s lektory v návaznosti na termíny vyhlášení příjmu žádostí.

Struktura a termíny výstupů

Termín: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě