Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly

Číslo úkolu: 4413

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš

Spoluřešitelé: Mgr. Ludmila Burgetová, Mgr. Tereza Lančová, Lenka Langová, Ing. Petra Mejsnarová,odd. 1012

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Mgr. Jan Doboš

Věcný obsah úkolu

a)     Akvizice knih (monografií, nepravých periodik), norem a časopisů do limitu 3,5 milionu Kč. Akvizice elektronických informačních zdrojů pro zemědělský a potravinářský výzkum – zajištění online přístupu k relevantním odborným databázím (jako CAB, FSTA, PQ, EBSCO, OECD, Science Direct, SpringerLink, WoS, Scopus) zejména v rámci  konsorcií (CzechELib) v  závislosti na výši subdodávek. Mezinárodní výměna publikací. Poskytování kopií článků a odborných statí z monografických publikací v rámci mezinárodní sítě AGLINET.

b)     Katalogizace informačních pramenů z hlediska identifikačního a věcného třídění včetně záznamů jmenných autorit. Rozvíjení Českého zemědělského tezauru AGROTERM. Retrokatalogizace. Podání žádosti o poskytnutí dotace v podprogramu VISK 5 z prostředků kapitoly Ministerstva kultury ČR.

c)     Bibliografické zpracování odborných článků a příspěvků z vybraných oborových časopisů a sborníků vydávaných na území ČR – Česká zemědělská a potravinářská bibliografie. Zpracování bibliografických záznamů vědeckých článků publikovaných v českých odborných časopisech do mezinárodních databází AGRIS/FAO a FSTA. Průběžná aktualizace mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC do českého jazyka. Podání žádosti o poskytnutí dotace v podprogramu VISK 9 z prostředků kapitoly Ministerstva kultury ČR .

d)     Provoz badatelny v budově depozitáře KAŠ v Kojeticích u Prahy.

e)     Zajišťování komplexních služeb knihovny pro veřejnost a pro pracovníky ÚZEI.

f)      Zajišťování komplexních služeb knihovny pro pracovníky MZe včetně konzultací, poradenství a školení o poskytovaných službách včetně elektronických. Nákup tiskovin a odborných publikací pro zaměstnance MZe do výše finančních prostředků stanovených rozpočtovým opatřením MZe.

g)     Poskytování služeb prostřednictvím kooperačních projektů (zejména CASLIN, ANL, VPK-Získej, Obálky knih, CPK-Knihovny.cz) pro uživatele těchto portálů přímo nebo prostřednictvím zapojených knihoven.

h)     Zajišťování meziknihovních výpůjčních a reprografických služeb pro tuzemské i zahraniční knihovny.

i)      Referenční služby – poskytování komplexních informačních, konzultačních a poradenských služeb přímo nebo prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, zpracování průběžných a jednorázových rešerší.

j)      Poskytování služby dálkového přístupu k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) pro registrované uživatele, správa těchto registrací. Správa a rozvoj služeb EIZ.

k)     Organizace a revize knihovních fondů podle požadavků knihovního zákona. Pravidelná údržba a očista knihovních fondů ve skladech v Praze a v depozitáři v Kojeticích.

l)      Ochrana historického knihovního fondu, měření kyselosti fondu, výroba ochranných obalů z nekyselé lepenky, Udržování vhodných klimatických podmínek pro dlouhodobé uchovávání historických tisků. Podání žádosti o poskytnutí dotace v podprogramu VISK 7 z prostředků kapitoly Ministerstva kultury ČR.

m)   Konzervace a restaurování vzácných a historických tisků podle vypracovaných postupů restaurátorských zásahů. Zajištění restaurátorských průzkumů pro zjištění potřeby, rozsahu a způsobu restaurátorských zásahů.

n)     Digitalizace knihovních fondů s využitím dostupných dotačních programů (zejména VISK 7) pro záchranu a zpřístupnění digitalizovaných tisků v digitální knihovně.

o)     Provoz, správa a rozvoj vlastní digitalizace, včetně digitální knihovny a on-line přístupu do jejího obsahu v souladu s platným právem. Uchovávání digitalizovaných dat a spolupráce s dalšími digitálními knihovnami v ČR.

p)     Zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému včetně údržby (ALEPH 500). Zajištění provozu a údržba uživatelského online katalogu (PRIMO, OPAC), pravidelné aktualizace a budování rejstříků.

q)     Údržba, správa, další rozvoj a průběžná aktualizace webových stránek KAŠ a aplikací (zejména FB a Infopult).

r)    Prezentace knihovny a jejích služeb, účast na výstavách, veletrzích, odborných seminářích a konferencích, pořádání odborných a kulturních akcí, výstav, přednášek apod. – včetně zajištění občerstvení a výroby předmětů určených k prezentaci knihovny.

s)   Vytváření a vykazování statistických výstupů o činnosti a využívání knihovny a jejích služeb vč. elektronických. Sledování a vypracování efektivnosti využívání odborných databází. Vzdělávání pracovníků knihovny.

t)    Podpora knihoven zapojených do sítě zemědělských knihoven (vzdělávání knihovníků a veřejnosti, spolupráce se středními a vysokými oborovými školami, prezentace zemědělství).

u)   Pokračování na přípravě koncepce knihovních a informačních služeb rezortu MZe.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: 6/2021, 12/2021

Termíny výstupů:

7/2021, 1/2022

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě