Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Analýza a prognóza účinků vyplývajících z implementace strategií EU pro udržitelnost v českém agrárním sektoru do roku 2030

Číslo úkolu: 4243

Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav Jelínek, CSc.

Spoluřešitelé: Pracovníci ÚZEI a kol.

Odpovědný pracovník: Ing. Dan Král, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Širším cílem tohoto úkolu je připravit empiricky podloženou argumentaci pro vyjednávání o cílech EU navržených v rámci „Zelené dohody“ a ztělesněné ve strategických dokumentech, zejména Strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy, případně dalších sektorových strategických dokumentů.

Předložené záměry směřují k významné transformaci potravinových systémů v EU. Ty budou vyvolávat nové potřeby z hlediska výzkumného „forsightu“ (předvídat efekty/rizika/příležitosti) pro dosažení cílů. V širším pojetí se týká zejména:

- ambiciózní klimatické neutrality (zemědělství 3. nejvýznamnější sektor),

 - efektivní využití vstupů, cirkulární oběh surovin, posun v závazcích OZE,

- konkurenceschopné hospodářství s nulovými emisemi do 2050,

- hospodářský růst nevázaný na těžbu (spotřebu) surovin,

- digitalizace a robotizace postupů,

- potravinové systémy odolné vůči externím krizím,

- probíhající posuny ve struktuře a preferencí uvědomělé spotřeby.

Řešení úkolu dále navazuje na potřeby vyplývající ze strategické agendy MZE:

1. Provázat navržené cíle/vize na specifické cíle a zejména intervence v SZP a přípravu již započatého SP (doporučení EK),

2. Detekovat synergie a kolize na národní strategické dokumenty a jejich cíle,  

3. Usnadnit vyjednávání MZE s EK o národních závazcích, cílech a uplatňovaných mechanismech.

Specifický cíl TÚ:

Vymezit technologické, institucionální a ekonomické dopady a předpoklady přijetí návrhů vyplývajících z implementace strategických opatření EK/MZE, primárně v těchto oblastech:

       REDUKCE VYBRANÝCH VSTUPŮ v zemědělství, případně akvakultuře – racionalizace, snížení a náhrady používání hnojiv, POR, antimikrobiálních látek, biologicky účinných látek příp. dalších vstupů.

       ZAVÁDĚNÍ UDRŽITELNÝCH PRAKTIK NA FARMÁCH – zejména rozšíření ekologického zemědělství vč. neprodukčních ploch, optimalizace využívání OZE na půdě a v chovech, postupy snížující CGE, přechod na precizní zemědělství.

V závislosti na stavu vyjednávání mezi ČR a EK bude navrženo případné pokračování TU do r. 2022.

Odborné řešení úkolu v součinnosti s výzkumnými kapacitami IVP z 2021.

Struktura a termíny výstupů

Ad.1:

A) Výstupy z fokusové skupiny – technologické, institucionální faktory transformace zemědělských systémů vyplývajících z vybraných návrhů opatření (červen 2021)

 B) variantní projekce dopadů transformace potravinových systémů a jejich presentace (prosinec 2021)

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě