Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

4101

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2020

4102

Odborná operativní činnost pro MZe

4103

Certifikační činnost – poradenské subjekty

4104

Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020 a nové období 2021-2027

4105

Podpora opatření pro životní prostředí SZP – rozvoje venkova

4106

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

4107

Příprava inovačních projektů s cílem aktualizace rezortních strategií a rozvoje agrárního sektoru

4109

Podpora implementace strategie resortu v oblasti přírodních a lidských zdrojů

4111

Aktualizace nákladů pro ověření sazeb dotačního programu 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat a aktualizace sazby dotačního programu 8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

4112

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných

4123

Sledování potravinových ztrát a potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci

4124

Analýza podílu prodejů vybraných skupin potravin ve vybraných řetězcích podle země původu v členění ČR a zahraničí na spotřebitelských nákupech

4126

Názory spotřebitelů a maloobchodu na posílení udržitelné výroby potravin

4136

Příprava strategického plánu SZP na období 2022-2027 a souvisejících podkladů

4137

Panorama potravinářského průmyslu

4203

Vyhodnocení Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v ČR (2019-2023) – druhý rok

4204

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR

4212

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

4214

Oceňování zemědělského půdního fondu

4215

Agrární trh práce

4220

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020

4222

Vliv světového a evropského trhu hovězího, vepřového, skopového a drůbežího masa, vajec, ovoce a zeleniny na trh komodit v ČR v roce 2020

4223

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2020

4224

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2021

 4225

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby potravin

4226

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

4228

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)

4229

Vnitrostátní rozpočtové výdaje na zemědělství za hospodářský rok 2019/2020

4231

Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů Hrubá přidaná hodnota podniku, Výkony a Hodnota zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ) pro účely monitoringu a hodnocení Programu rozvoje venkova za rok 2021

4232

Sledování a analýzy vlastních nákladů a rentability vybraných zemědělských komodit

4233

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR

4237

Podpory v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC)

4238

Analýza nákladů a výnosů zemědělských komodit v ČR a ve vybraných členských zemích

4239

Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit zemědělské produkce v roce 2020 a 2021

4240

Vývoj a perspektivy produkce vybraných skupin potravin

4241

Vyhodnocení příležitostí, hrozeb a dopadů přijetí Národních plánů v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) vybraných zemí EU na sektor zemědělství v ČR

4242

Vyhodnocení naplňování strategie „Akční plán pro biomasu ČR na období 2012 – 2020

4243

Analýza souladu rostlinné a živočišné výroby

4243

Analýza a prognóza účinků vyplývajících z implementace strategií EU pro udržitelnost v českém agrárním sektoru do roku 2030

4301

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU

4302

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství

4304

Pasportizace oborových dat resortu MZe

4305

Vývoj Akvaportálu ČR (informační a datové sítě)

 4306

Aktualizace analýzy současného stavu sběru dat a předávání informací v oblasti akvakultury v ČR

4307

Sběr dat z odvětví akvakultury v ČR za rok 2019

4308

Činnosti spojené s funkcí Národního zpravodaje pro akvakulturu ČR

4403

Zajištění webinářů pro zemědělskou veřejnost k podávání jednotné žádosti 2021 - Přímé platby a environmentální opatření Programu rozvoje venkova

4404

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS)

4405

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

4407

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2020-2022

4408

Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů a programů, Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

4411

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin

4413

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly

4417

Redakční práce na vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola

4427

Zajištění podpůrných podkladů a informací pro regulaci sektoru VaK v MZe

4428

Podpora implementace AKIS (Transfer znalostí a praktik k zavedení zemědělských a lesnických opatření na omezení dopadů změny klimatu a následků sucha)

4429

Technologie pro kombinované formy vzdělání

4430

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů a rozvoj WWW prostředí

4431

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

4432

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e-learningový kurz

4433

Podpora resortního odborného vzdělávání

4435

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

4520

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2021

4521

Technická podpora akcí Odboru kanceláře ministra

4522

Grafické a redakční práce tiskových materiálů Odboru bezpečnosti potravin - 18110

4523

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě