Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2020

4101

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019

4102

Odborná operativní činnost pro MZe

4103

Akreditace ÚZEI certifikačním orgánem Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., certifikační činnosti

4104

Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020

4105

Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020

4106

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

4109

Podpora implementace strategie resortu v oblasti přírodních a lidských zdrojů

4111

Aktualizace sazeb dotačních programů – 8.F.c) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

4112

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných oblastech

4123

Sledování potravinových ztrát a potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci

4124

Analýza podílu prodejů vybraných skupin potravin ve vybraných řetězcích podle země původu v členění ČR a zahraničí na spotřebitelských nákupech

4125

Stanovení a porovnání maximální a pevné výše podpory u produktů/skupiny produktů v rámci Školního projektu

4126

Vliv kvalitativních charakteristik u vybraných potravin na kupní chování spotřebitele a jeho ochotu zaplatit

4136

Příprava strategického plánu SZP na období 2021-2027 a souvisejících podkladů

4137

Panorama potravinářského průmyslu

4204

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR

4206

Problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělsko-potravinářských produktů

4212

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

4214

Oceňování zemědělského půdního fondu

 4215

Agrární trh práce

4220

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020

4221

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 27

4222

Vliv světového a evropského trhu hovězího, vepřového, skopového a drůbežího masa, vajec, ovoce a zeleniny na trh komodit v ČR v roce 2020

4223

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2019

4224

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2020

4225

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj spotřeby potravin

4226

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

4227

Analýza potravinového zabezpečení ČR ve vztahu k potenciálu obnovitelných zdrojů energie a dopadům změny klimatu

 4228

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)

4229

Vnitrostátní rozpočtové výdaje na zemědělství za hospodářský rok 2018/2019

4231

Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů Hrubá přidaná hodnota podniku, Výkony a Hodnota zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ) pro účely monitoringu a hodnocení Programu rozvoje venkova za rok 2020

4232

Sledování a analýzy vlastních nákladů a rentability vybraných zemědělských komodit

4233

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR

4236

Statistické sledování a ekonomická situace vybraných sektorů rostlinné a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP

 4237

Podpory v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC)

4238

Analýza nákladů a výnosů zemědělských komodit v ČR a ve vybraných členských zemích

4239

Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit zemědělské produkce v roce 2019 a v I. pololetí 2020 a ve 3. čtvrtletí 2020

4301

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU

4302

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství

4304

Pasportizace oborových dat resortu MZe

4404

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS)

4405

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

4407

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2018-2020

4408

„Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020; národní dotace do lesního hospodářství“

4411

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin

4413

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly

4417

Redakční práce na vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola

4429

Technologie pro kombinované formy vzdělání

4430

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů a rozvoj WWW prostředí

4431

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

4432

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin,

4433

Podpora resortního odborného vzdělávání

4435

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

4520

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2020

4521

Technická podpora akcí Oddělení kabinetu ministra a Odboru kanceláře ministra

4522

Grafické a redakční práce tiskových materiálů Odboru bezpečnosti potravin - 18110

4523

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě