Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Články (impakt, světová databáze, recenze, sborník v RIV) rok 2019

Ekonomika chovu drůbeže

Ekonomika výkrmu kuřat byla v průměru ztrátová ve všech letech pro pozorovanou skupinu. Nepříznivé výsledky byly ovlivněny nízkými realizačními cenami, které nepokrývaly výrobní náklady. Hospodářské výsledky chovu nosnic jsou orientační pouze pro malý počet respondentů. Na základě těchto výsledků však nebyla produkce konzumních vajec zisková, kromě roku 2017, kdy příznivá prodejní cena přispěla k ziskové produkci vajec. Dotace pro odvětví drůbeže výrazně zlepšily hospodářství produkce kuřat a vajec na výkrm. Výkrm kuřat byl ziskový s dotací v letech 2016-2018, výroba vajec pouze v letech 2017-2018.

Boudný, J.

Náš chov. Volume 2019, Nr. 10, 2019, p. 73-75, ISSN 0027-8068

 

Ekonomika výroby vepřového masa ve vybraných zemích EU

Článek se zabývá mezinárodním srovnáním nákladů na produkci prasat a výnosů ve vybraných evropských zemích v letech 2015-2017. Průměrné výsledky zemí EU byly porovnány s nejlepšími 1/3 společnostmi v České republice, Dánsku a Francii. Byly prozkoumány hlavní nákladové položky a ukazatele přirozené produktivity, aby se vyjasnila rozdíly mezi zeměmi EU. V letech 2016 a 2017 se ekonomika chovu prasat zlepšila ve všech sledovaných zemích EU, náklady se meziročně snížily a ceny vzrostly. Většina sledovaných zemí dosáhla v roce 2017 zisku, kromě České republiky, která vykázala ztrátu ve všech letech. V hlavních nákladových položkách však byla Česká republika konkurenceschopná a vykazovala náklady na úrovni průměrných nákladů zemí EU nebo nižší. Ostatní náklady zůstávají reprezentovány výrobními náklady a režijními náklady, které výrazně převyšují průměr EU a jsou potenciálním zdrojem úspor. Další rezervy v České republice lze nalézt v produktivitě práce a přeměně krmiv v předvýkrmu prasat. Ukazatele intenzity (produktivita prasnic, zisk, konverze krmiva) se zlepšily ve všech zemích, což přispělo k ročnímu růstu produkce prasnic. Česká republika dosáhla nadprůměrných parametrů produktivity prasnic, produkce masa na prasnici a v krocích u prasat na výkrm a výkrm. Česká republika je jednou ze zemí, v nichž se výkonnost prasnic zvýšila nejrychlejším tempem za posledních 5 let ze všech zemí EU, což je odrazem dobré šlechtitelské práce, podpory chovu v programech obnovy a trvalého poklesu méně efektivních společností v tomto odvětví v důsledku nepříznivé ekonomické situace.

Bobošová, T., Boudný, J., Jochymková, K.

Náš chov. Volume 2019, Nr. 5, 2019, p. 60-64, ISSN 0027-8068

 

Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování ozimé pšenice

Cílem příspěvku je srovnání ekonomiky pěstování ozimé pšenice ve vybraných evropských zemích v letech 2015-2017. Srovnání je založeno na využití tzv. typických farem, které reprezentují obvyklou strukturu plodin, výměru, technologické postupy, způsoby zpracování půdy a další charakteristiky farem typické pro danou zemi a region. Komparace probíhá v základních ukazatelích - hektarový výnos, hrubý výnos a ekonomické náklady, ekonomický a účetní zisk, struktura provozních nákladů a celkové náklady na půdu. Výsledky jsou přepočteny na produkční jednotku-tunu nebo hektar. Zároveň je posuzován vliv poskytovaných podpor na ziskovost pěstování dané plodiny. ČR dosahuje nižších hektarových výnosů a nižších ekonomických nákladů oproti konkurentům. Problémem jsou ale vyšší provozní náklady u jihomoravské farmy. Proto by cílem farem měla být optimalizace nákladových položek. Dotace pozitivně ovlivňují ekonomické výsledky podniků.

Náglová, Z., Remešová, M.

Úroda. Volume 67, Nr. 2, 2019, p. 20-25, ISSN 0139-6013

 

Vybrané ekonomické ukazatele podniků s produkcí mléka s využitím dat FADN

Pro podniky zaměřené na produkci mléka představuje realizační cena mléka rozhodující faktor pro tvorbu hodnoty živočišné produkce. Nejvyšší hodnotu dosáhla cena mléka v roce 2014, a to 9,20 Kč/l. Zhoršená ekonomika v období produkce mléka v letech 2015 a 2016 zapříčinila zvýšení porážek jatečných krav a jalovic. Z dlouhodobého hlediska jsou náklady vyšší než produkce a k dosažení ziskovosti zajišťují podnikům dotace a podpory.

Döbertová, M., Lamprechtová, S.

Úroda. Volume 67, Nr. 1, 2019, p. 20-24, ISSN 0139-6013

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě