Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Studie v roce 2018

číslo 116

INSTITUCIONÁLNÍ FAKTORY NA TRHU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ZEMÍCH EU V KONTEXTU S POMĚRY V ČESKÉ REPUBLICE

Studie se zabývá problematikou institucionálních vztahů na trhu s půdou v EU a v ČR. Nejdříve je na základě studia zákonných norem vybraných evropských zemí a odborné literatury sestaven přehled přístupů k regulaci trhu s půdou. Dále jsou uvedené podklady analyzovány s pomocí ekonomických indikátorů. V navazující části je analyzována role zemědělské půdy ve společnosti, základní souvislosti politiky ve vztahu k zemědělské půdě a podrobně rozebrána právní úprava pozemkového vlastnictví k půdě v ČR, především realizace vlastnického práva a pozice vlastníka. Rovněž je zde popsána právní úprava pozemkového vlastnictví ve vybraných zemích EU, zejména vybrané právní a společenské faktory týkající se nákupu a jiných dispozic s půdou, právní režim prodeje půdy a pachtu a jeho společenská úloha i exkurz do právní situace ve východních zemích. Je zde analyzován kvantitativní vývoj tržního prostředí v ČR i EU a jsou popsány výsledky dotazníkového šetření k trhu s půdou a výsledky majetkové provázanosti kupců zemědělské půdy podle regionální příslušnosti. V závěru práce jsou popsány hlavní závěry řešené problematiky a východiska k dalšímu posunu právní situace v ČR. Práce je doplněna výňatky ze zákonů evropských zemí.

Praha: ÚZEI, 2018, ISBN 978-80-7271-233-5

Voltr V., Kubačák A., Hruška, M.

 

číslo 115

Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2017

„Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2017“ je analýzou vývoje českého AZO s třetími (tj. mimounijními) zeměmi i obchodu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Hodnocení je provedeno jak z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Součástí ročenky je analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky a rovněž je provedeno zhodnocení v kontextu vývoje AZO celé EU. Uvedeny jsou také podíly agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodu ČR. Posouzení konkurenceschopnosti je provedeno na základě indexů zjevných komparativních výhod (RCA). Zdrojem dat o zahraničním obchodu byla databáze Českého statistického úřadu a Eurostat. Časové řady pokrývají ve většině případů období let 2012 až 2017.

Praha: ÚZEI, 2018, ISBN 978-80-7271-235-9

Menzlová, J., Bříšková, M., Sekavová, H. (2018)

 

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě