Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Zpracování podkladů pro předběžnou analýzu zavedení finančních nástrojů v sektoru zemědělství

Číslo úkolu: 4135

Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Spoluřešitelé: výzkum doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ing. Marie Šimpachová Pechrová, Ph.D., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D., JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

EK připravuje pro období 2020+ širší zavedení finančních nástrojů do SZP s úmyslem doplnit u některých investičních podpor jejich grantové formy. Opatření se týká také systému investičních podpor v rámci PRV. Finanční nástroje (FI) jsou takové formy podpory, na které se velmi pravděpodobně budou poskytovat prostředky z rozpočtu Programu rozvoje venkova v rámci jednotlivých opatření v následujícím období a řeší konkrétní cíle SZP. Mezi tyto nástroje patří úvěry a půjčky, garance nebo ostatní nástroje pro sdílení rizika mezi dvěma nebo více účastníky, přičemž mohou být případně kombinovány s poskytováním grantů.

Tento TÚ navazuje na MTÚ č. 46/2017 a rozšiřuje zjištění, aby následně bylo možné posoudit možnosti a funkčnost uplatňování finančních instrumentů a jejich potenciál absorbovat investiční a kapitálové potřeby zemědělských a potravinářských podniků ČR a pomoci s přípravou zadání ex-ante analýzy, která bude předcházet spuštění FI v rámci PRV v dalším programovém období 2020+.

Specifickým cílem je provedení následujících analýz:

a) Příprava podkladů a vlastní provedení strukturovaných rozhovorů s reprezentanty finančních institucí poskytujících finanční nástroje a nevládních organizací.

b) Příprava dotazníku pro zemědělské a potravinářské podniky pro zjištění, za jakých podmínek a proč stávající finanční nástroje neposkytují žadatelům požadovaný kapitál v podmínkách připravované SZP 2020+.

c) Zhodnocení současného finančního trhu komerčních bank – podmínky, objem a ochota financovat mikro, malé a střední zem. a potr. podniky, jejich postoj k případnému zavedení FI.

d) Analýza současné situace na finančním trhu - % nesplácených úvěrů zemědělců u bank, u PGRLF, průměrné délky a objemy v tuto chvíli poskytovaných půjček a garancí.

e) Dopracování, rozšíření a prohloubení výstupů z předcházejícího MTÚ vč. formulace doporučení pro zadání ex-ante.

Struktura a termíny výstupů

Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě