Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Statistické sledování a ekonomická situace vybraných sektorů rostlinné a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP, včetně sociálních aspektů

Číslo úkolu: 4236

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků úseku Věda a výzkum

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Část 1) V rámci I. pilíře Společné zemědělské politiky (přímé platby) se prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci poskytují finanční prostředky na následující odvětví rostlinné a živočišné výroby – brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zelenina, konzumní brambory, cukrová řepa, bílkovinné plodiny podmíněné chovem přežvýkavců, masná telata, sektor mléka, a pasené ovce a kozy.

Navrhovaný TÚ by měl poskytnout vyhodnocení dosavadního nastavení a vývoje této podpory včetně doporučení na příp. úpravu. Součástí vyhodnocení by měl být popis obtíží a související ekonomický, sociální a environmentální význam u jednotlivých odvětví, a to vzhledem k návaznosti na předchozí úkol č. 27/2017. Při zpracování tohoto TÚ je tak zejm. nezbytné sledovat sklizňové plochy a výnosy, kusy zvířat, rentabilitu, pracnost, dopad na zaměstnanost a související environmentální faktory. Současně pokud jde o podporu na bílkovinné plodiny, zhodnotit poskytování podpory za roky 2015-2017 včetně výhledu do budoucna při změně podmínek.

Závěry TÚ budou sloužit jako podklad pro následné celkové vyhodnocení nastavení této podpory v ČR pro období 2015-2020. Uvedené vyhodnocení poskytování podpor, včetně zdůvodnění, může být zároveň použito jako argumentace při případném auditním šetření ze strany orgánů EK, EÚD či NKÚ.

TÚ by měl mimo pevně zadaných výstupů také pružně reagovat na aktuální vývoj situace, aby mohla být na základě provedených analýz ÚZEI formulována pozice ČR.

Část 2) Zhodnotit a aktualizovat ekonomickou situaci v rámci pěstování bílkovinných plodin jako tržních plodin (tj. bez vazby na limit min. 3 VDJ/ ha; na zrno) a bílkovinných plodin pěstovaných ke krmným účelům (tj. vázaných na limit min. 3 VDJ/ ha; objemných plodin), porovnání v období před zavedením dobrovolné vázané podpory a nyní při její současné aplikaci. Predikce budoucího vývoje ploch bílkovinných plodin a stavu bílkovinných plodin ve vztahu k limitům a obálce VCS plateb.

Struktura a termíny výstupů

Část 1) U jednotlivých odvětví, případně druhů, dle nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. v platném znění, je nutné posoudit zejm.:

- sklizňové plochy (ha) / počty kusů zvířat

- výnosy (t) / produkce v (t, l)

- rentabilita bez dotací

- rentabilita s dotacemi

- pracnost

- dopad na zaměstnanost

- environmentální význam

- v případě podpory na chov bahnic/koz – analýza počtu pasených/nepasených zvířat

Výše uvedené údaje se budou sledovat k dotačnímu roku 2017, u nevykázaných komodit z TÚ č. 27/2017 za celé období 2009-2017.

Kontrolní termín pro příp. upřesnění zadání a diskuzi se zpracovateli je do 31. března 2018, finální termín pro odevzdání TÚ je pak do 31.května 2018.

Část 2) do 28. února 2018 (predikce, bude upřesněno)

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě