Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020

Číslo úkolu: 4104

Odpovědný řešitel: Ing. Marta Mrnuštík Konečná

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

1. Podpora naplňování plánu hodnocení a aktualizace souboru „Struktura Evaluačního plánu“ s ohledem na plánované aktivity monitoringu a hodnocení v roce 2018 pro následné využití při zpracovávání VZ 2018

- aktualizace dle skutečně provedených hodnocení v roce 2018

- revize plánovaných aktivit hodnocení pro 2019
a 2020

2. Zpracování připomínek a komentářů k výstupům hodnotitele pro průběžné hodnocení PRV za rok 2018.

3. Vedení databáze kontextových ukazatelů pro PRV.Na základě vývoje kontextových ukazatelů příprava časových řad a analýz pro posouzení rozvojových potřeb.

4. Spolupráce na zpracování zadání pro dílčí věcné monitoringy a metodiky zejména pro plošná opatření PRV v rámci zpracování ročního plánu hodnotících aktivit na rok 2019.

Struktura a termíny výstupů

1. Souboru „Struktura Evaluačního plánu“: aktualizace průběžně, předání aktualizované verze 2x za rok (konec I. Q 2018 a říjen 2018) – v časovém předstihu před jednáním Monitorovacího výboru PRV

2. Připomínková tabulka k výstupům hodnotitele: Návazně na předání hodnotících zpráv (odevzdání souhrnu připomínek II. Q 2018 a IV. Q 2018, první připomínky budou zaslány do deseti pracovních dní po obdržení materiálu od ŘO PRV).

3. Databáze kontextových ukazatelů: vedení průběžně, předání aktualizované verze 2x za rok (konec II. Q 2018 a IV. Q 2018) v návaznosti na předávání na MMR

4. Roční plán hodnotících aktivit (včetně monitoringu): zpracování říjen 2018 v předstihu před jednáním MV PRV, aktualizace průběžně

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě