Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2016-2018

Číslo úkolu: 4407

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová, Ing. Josef Kořínek

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

Úkol řeší specifické a aktuální otázky odborné přípravy lesních pedagogů v souladu s výše uvedeným Akčním plánem a dále s Koncepcí podpory mládeže na období 2014-2020 schválenou Usnesením vlády ČR č. 342 ze dne 12. května 2014 a dalšími strategiemi vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Cílem úkolu je zvýšit odbornou připravenost lesních pedagogů. Semináře by měly pomoci lesním pedagogům připravit akce pro různé cílové skupiny, kterým srozumitelně představí témata, související se zásadami principů udržitelného rozvoje a udržitelného obhospodařování lesů. Dalším úkolem seminářů je analyzovat a zobecnit problematické okruhy v práci lesního pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy překonávat a metodicky i didakticky zvládnout.

Rozpis činností:

a. zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu, témata daných seminářů stanoví Pracovní skupina pro Lesní pedagogiku při MZe,

b. zajištění studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům,

c. zajištění odpovídajících prostor k realizaci seminářů, včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb,

d. zajištění propagace akcí formou inzerce v odborném tisku a na internetu,

e. oslovení potencionálních účastníků z řad lesních pedagogů - zhotovení a distribuce pozvánek,

f. zajištění komunikace s účastníky

K naplnění cíle úkolu budou uspořádány tyto dvoudenní semináře:

· Pracovně-vzdělávací seminář zaměřený na prohlubování schopností lesních pedagogů transformovat témata týkající se lesního ekosystému a lesnického hospodaření do programů lesní pedagogiky založených na prožitkové pedagogice pro cílovou skupinu 2. stupeň ZŠ (se zaměřením na 8. a 9. třídu) – lesnická osvěta nejen s cílem přitáhnout na učňovské obory (termín konání: květen/červen 2018).

· Pracovně-vzdělávací seminář lesních pedagogů zaměřený na prezentaci produktů lesního ekosystému se zaměřením na širokou laickou veřejnost v rámci programu lesní pedagogiky (termín konání: říjen/listopad 2018).

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě