Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Pokračování ve sledování a hodnocení nastavení podmínek greeningu v ČR v roce 2015-2020 včetně jejich vlivu na životní prostředí a podnikovou ekonomiku

Číslo úkolu: 4113

Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

Účelem navrženého TÚ bude dále rozpracovat a posoudit na základě metodiky, vypracované v roce 2017, nastavení jednotlivých podmínek greeningu v ČR z pohledu dosažení cílů pro I. pilíř Společné zemědělské politiky (přímé platby) stanovených EU legislativou. TÚ se zaměří na nastavení podmínek diverzifikace plodin (DP), trvalých travních porostů (TTP) a ploch využívaných v ekologickém zájmu.

TÚ by měl na základě připravené metodiky hodnocení efektů greeningu zajistit posouzení efektů na několika úrovních:

· na strukturu podniků/plodin/ploch orné půdy,

· na cílovou složku životního prostředí (biodiverzita, půda),

· na podniky a na státní správu (ekonomické efekty).

Dále bude vyhodnocen dopad zákazu použití přípravků na ochranu rostlin u některých EFA ploch, který byl implementován prostřednictvím Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017.

Závěry TÚ budou sloužit jako podklad pro následné celkové vyhodnocení pro období 2015 – 2020, dále jako podklad pro jednání s Evropskou komisí či jako argumentace při případném auditním šetření ze strany orgánů EK, EÚD či NKÚ.

TÚ by měl mimo pevně zadaných výstupů také pružně reagovat na aktuální vývoj situace, aby mohla být na základě provedených analýz ÚZEI formulována pozice ČR.

Struktura a termíny výstupů

1. Kontrolní termín pro příp. upřesnění zadání a diskuzi se zpracovateli je do 28. 2. 2018. Další kontrolní termín je pak 2. 7. 2018.

Finální termín pro odevzdání TÚ je 14. 12. 2018 - předložení závěrečné zprávy, která bude obsahovat hodnocení efektů v souladu s metodikou a návrh možných opatření na zlepšení účinnosti současného nastavení. Dále bude obsahovat hodnocení dopadů změn Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017.
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě